Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Про затвердження Статуту бази відпочинку "Світоч"

опубліковано: 20-08-2014, 14:47, переглядів: 1572,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

 

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

сорок третьої сесії VІ скликання

 

 

від 15.08.2014 № __________

м. Гола Пристань

 

Про затвердження Статуту бази

відпочинку "Світоч" в новій редакції

 

     Враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій мандатної, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав свобод людини, законності і правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, з питань обліку, управління об’єктами комунальної власності, приватизації та житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, материнства та дитинства, праці, соціального захисту населення та роботи з ветеранськими організаціями від 15 серпня 2014 року № 31/35/22-14, керуючись статтями 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

в и р і ш и л а:

     1. Затвердити Статут бази відпочинку "Світоч" в новій редакції (додається).

     2. Доручити директору бази відпочинку "Світоч" Зиміну Ю.О.:

     - провести державну реєстрацію Статуту даного закладу відповідно до вимог чинного законодавства;

     - провести заходи щодо зміни реєстраційних документів даної юридичної особи.

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань обліку, управління об’єктами комунальної власності, приватизації та житлово-комунального господарства.

 

 

Голова комісії                                           ГВ.Попов

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. База відпочинку «Світоч» є комунальним закладом, який створений для забезпечення змістовного дозвілля та відпочинку педагогічних працівників Голопристанського району, членів їх сімей та інших громадян.

• (далі – База).

2. База у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ), законами, актами Президента, Кабінету Міністрів України, рішеннями власника, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

3. Власником Бази є: Голопристанська районна рада Херсонської області.

4. База належить до об’єктів спільної власності територіальних громад району Херсонської області, організаційно-правова форма – комунальний заклад.

5. База є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи База набуває з дня її державної реєстрації.

6. База здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7. База веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

8. База несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного їй майна згідно з чинним законодавством.

9. База має право укладати угоди, набувати майнові та немайнові особисті права, нести зобов’язання та бути позивачем і відповідачем у суді.

10. База може мати кредити в Банківських установах, лише за згодою Власника.

11. Місцезнаходження бази: 75653. Україна, Херсонська область, Голопристанський район, село Залізний Порт, вулиця Шкільна 24 – а.

 

2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

1. База діє на основі цього Статуту, який затверджено рішенням Власника.

2. Основним видом діяльності Бази є організація відпочинку з використанням цілющих властивостей природних умов курортної зони Чорноморського узбережжя, в тому числі:

• забезпечення відпочиваючих відповідним обладнанням;

• забезпечення умовами для харчування відпочиваючих;

• проведення культурно – масових заходів;

• створення необхідних умов, порядку і безпеки для відпочинку;

• надання послуг з тимчасовим розміщенням (проживанням), харчуванням, екскурсійних, розважальних та інших туристичних послуг, інша діяльність, пов'язана с туристичним супроводженням;

• надання місць для короткотермінового проживання в літніх будиночках, котеджах, які здаються під час відпускного періоду, як окремих громадян так і туристичних груп;

• фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність;

• діяльність залів для глядачів;

• роздрібна торгівля з лотків;

• роздрібна торгівля усіма видами товарів через торгові автомати тощо;

3. Діяльність, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється після отримання ліцензії у встановленому порядку.

 

4. База забезпечує необхідні умови для повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку й дозвілля відпочиваючих.

5. База працює сезонно, розміщується у власних стаціонарних приміщеннях. Терміни перебування відпочиваючих визначаються Власником, або уповноваженим ним органом, з урахуванням місцевих природно-кліматичних умов, вимог Державних санітарних правил улаштування.

6. Прийняття відпочиваючих із числа педагогічних працівників та членів їх сімей до Бази здійснюється на підставі оздоровчої путівки. Інші відпочиваючі приймаються згідно із завіреними списками, якщо направлення до Бази провадиться установами й організаціями, відповідно до укладених договорів, а також на підставі окремих угод на проживання та відпочинок укладених з фізичними особами.

 

3. УПРАВЛІННЯ БАЗОЮ ТА КАДРОВЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

1. Управління базою здійснюється Власником, або уповноваженим ним органом.

До компетенції Власника відносяться:

- затвердження Статуту Бази;

- призначення та звільнення директора Бази;

- скасування рішень директора Бази, які суперечать чинному законодавству та положенням цього Статуту;

- прийняття рішень щодо реорганізації чи ліквідації Бази.

Безпосереднє керівництво Базою здійснює директор, який призначається та звільняється з посади за рішенням Власника. З директором Бази укладається контракт.

 

2. Директор Бази:

- здійснює керівництво колективом, визначає структуру Бази, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів;

- організовує процес оздоровчого відпочинку;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров’я відпочиваючих;

- представляє Базу в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед Власником за результати діяльності Бази;

- розпоряджається в установленому законом порядку майном і коштами Бази;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків Бази, укладає угоди з фізичними та юридичними особами, у встановленому законодавством порядку, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства, має право першого підпису;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Бази відповідно до законодавства;

- здійснює повноваження щодо реєстрації установчих документів Бази, отримання свідоцтв на право власності для Голопристанської районної ради;

- видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і контролює їх виконання;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Бази;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Бази;

- затверджує посадові обов'язки працівників Бази, забезпечує

ознайомлення їх з умовами праці, правилами внутрішнього і

трудового розпорядку;

- організовує інструктаж працівників Бази з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків , дотримання санітарно-гігієнічних правил і надання невідкладної долікарської допомоги;

- застосовує заходи дисциплінарного впливу на працівників Бази;

- несе відповідальність за виконання покладених на Базу завдань, результати господарської діяльності, належний стан майна, переданого в користування та володіння Бази.

 

4. ГОСПОДАРСЬКЕ УТРИМАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ

1. Матеріально-технічна база Бази включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме й нерухоме майно, що перебуває у її користуванні. Майно Бази закріплюється за нею на праві господарського відома.

2. Основною формою господарської діяльності Бази є надання соціальним замовникам в особі підприємств, установ, державних органів виконавчої влади, громадських організацій, окремих громадян комплексу послуг з оздоровлення й відпочинку.

3. Власник або уповноважений ними орган здійснює фінансування Бази, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

 

4. Джерелами фінансування Бази є:

- грошові й матеріальні внески Власника інших зацікавлених організацій;

- кошти профспілкового бюджету ;

- кошти державного або місцевих бюджетів;

- добровільні грошові внески юридичних і фізичних осіб,

- громадських фондів, асоціацій, окремих громадян і благодійні

пожертвування;

- прибутки, отримані від господарської діяльності Бази;

- кредити банків та інших кредиторів;

- організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);

- надання місць для короткотермінового проживання в літніх будиночках, котеджах, які здають під час відпускного періоду, як окремих громадян так і туристичних груп;

- інші надходження, не заборонені законодавством.

 

5. База за згодою Власника у процесі фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до цього Статуту;

- розвивати власну матеріальну базу;

- володіти, користуватися й розпоряджатися майном відповідно до

законодавства та цього Статуту;

- діяти в інших питаннях, якщо це не суперечить законодавству

та Статуту.

6. У разі ліквідації Бази її основні фонди і майно відповідно до законодавства та цього Статуту використовуються за рішенням Власника.

7. Витрати на утримання Бази провадяться відповідно до кошторису сформованого директором, затвердженого Власником або уповноваженим ним органом.

8. Вартість проживання (відпочинку) одного дня на Базі визначається Власником або уповноваженим ним органом.

9. Власник має право встановити пільгову вартість проживання (відпочинку) на Базі для окремих категорій громадян.

10. База має право на придбання, будівництво, надання і здавання в оренду будівель, споруд, оргтехніки, виробничого обладнання, транспортних засобів, засобів зв'язку та вчиняти стосовно них будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України, за погодженням з Власником або уповноваженим ним органом.

11. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності на Базі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

12. База несе відповідальність за дотримання фінансової дисципліни, договірних зобов'язань.

13. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Бази здійснюється Власником, або уповноваженим ним органом та відповідними державними органами.

14. Інвентаризація майна та ревізія фінансово-господарської діяльності

Бази проводяться по закінченні оздоровчого сезону з ініціативи Власника майна або уповноваженого ними органу. Акт ревізії та фінансовий звіт надсилаються Власнику або уповноваженому ним органу.

15. Відповідно до чинного законодавства, База безоплатно користується земельною ділянкою, на якій вона розташована, на підставі Земельного кодексу України, що посвідчується відповідним державним актом.

16. Вимоги до території, споруд і будівель Бази, її обладнання визначаються чинними будівельними, санітарно-гігієнічними правилами й нормами. Перед початком оздоровчого сезону База приймається в експлуатацію комісією за участю представників Власника або уповноваженого ним органу.

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАЗИ

 

1. База безпосередньо підпорядкована і підзвітна Власнику майна.

2. База зобов’язана надати Власнику на його вимогу будь-яку інформацію щодо діяльності Бази.

3. Державний контроль за діяльністю Бази здійснюється відповідними контролюючими органами.

4. Власник має право ініціювати проведення відповідними органами комплексної ревізії фінансової та господарської діяльності Бази.

 

 

 

6. МІЖНАРОДНІ ЗВ`ЯЗКИ

 

1. За наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази та за згодою Власника або уповноваженого ним органу, База має право встановлювати прямі зв'язки й укладати угоди про співробітництво в організації оздоровлення й відпочинку з підприємствами, навчальними закладами, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАЗИ

 

1. Припинення діяльності (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) Бази здійснюється за рішенням Власника або рішенням суду.

2. При реорганізації і ліквідації Бази, звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до трудового законодавства України.

3. Ліквідація Бази здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або судом. За їх рішенням ліквідація може проводитись самою Базою.

4. База вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту виключення її з державного реєстру України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Архів

Календар новин

«    Жовтень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги