Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Висновки і рекомендації постійної комісії з питань обліку 46-4

опубліковано: 20-08-2015, 09:16, переглядів: 718,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

 

 

УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Висновки і рекомендації

постійної комісії з питань обліку, управління об’єктами комунальної власності, приватизації та житлово-комунального господарства

 

від 17.08.2015 № 46-4

м. Гола Пристань

 

Про рекомендації районній раді щодо затвердження Статуту

комунального підприємства "Обрій" Голопристанської районної

ради Херсонської області у новій редакції

 

Розглянувши лист Голопристанської районної державної адміністрації від 10 серпня 2015 року № 01-27/457, керуючись статтею 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", комісія дійшла висновку

рекомендувати:

1. Районній раді:

1) Затвердити Статут комунального підприємства "Обрій" Голопристанської районної ради Херсонської області у новій редакції за умови надання районною державною адміністрацією, в термін до 10 вересня 2015 року, пропозицій по зміні юридичної адреси та місцезнаходження КП "Обрій" на території району та проекту Статуту з наступними змінами:

а) У розділі 1. "Загальні положення":

- пункт 1.1. викласти в новій редакції: "Комунальне підприємство "Обрій" (надалі – Підприємство), є юридичною особою публічного права та є об’єктом права спільної власності територіальних громад Голопристанського району. Підприємство створено Голопристанською районною радою згідно рішень сільських рад району про делегування повноважень по створенню цього підприємства."

- доповнити пунктом 1.2. з наступною зміною нумерації: "Засновником (Власником) Підприємства є Голопристанська районна рада, яка відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" здійснює управління об'єктами спільної власності територіальних громад району, що задовольняє їхні спільні потреби. Відносини стосовно набуття та припинення права власності та майно Підприємства, визначення основних напрямків його діяльності здійснюється Засновником з урахуванням інтересів територіальних громад району, рад, які делегували повноваження Засновнику на створення Підприємства і прийняли участь у формуванні статутного капіталу.";

- пункт 1.4 доповнити словами: "та рішеннями Засновника";

- пункт 1.5 виключити з наступною зміною нумерації.

б) У розділі 2. "Мета і цілі діяльності":

- пункт 2.1. доповнити: "проведення робіт по газифікації населених пунктів району та виконання функцій замовника по реалізації затверджених власником програм житлово-комунального та дорожнього господарства, відтворення довкілля рекреаційно-курортної зони Голопристанського району за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів сільських рад.";

- пункт 2.2. доповнити:

"- здійснення функцій замовника по реалізації програм газифікації населених пунктів району, житлово-комунального та дорожнього господарства, відтворення довкілля рекреаційно-курортної зони Голопристанського району;

- з урахуванням обсягів пайової участі здійснює погодження по видачі технічних умов по підключенню газових мереж та комунальних (водопостачання, водовідведення, теплоенерго) об'єктів територіальних громад району."

- пункт 2.3. викласти в новій редакції:

"Підприємство може для отримання прибутку здійснювати іншу діяльність у встановленому законодавством порядку та не заборонену діючим законодавством України."

в) У розділі 3. "Порядок утворення та використання майна":

- пункт 3.1. доповнити абзацом: "Статутний капітал може бути змінено за рішенням Засновника Підприємства.";

- у пункті 3.3 абзац третій викласти у новій редакції: "Розпорядження основними фондами здійснюється з дозволу Засновника або уповноваженого ним органу.";

- пункт 3.5 викласти у новій редакції: "Підприємство за згодою із Засновником або уповноваженого ним органу має право продавати і передавати іншим юридичним та фізичним особам, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або позику належні йому основні фонди (нерухоме майно), а також списувати їх з балансу."

- пункт 3.8 викласти у новій редакції: "Вилучення у Підприємства його основних фондів, оборотних коштів та іншого використовуваного ним майна, здійснюється відповідно з вимогами чинного законодавства України за рішенням Засновника".

- доповнить пунктом 3.9. "Підприємство за дорученням Засновника має право створювати цільові та інші фонди для покриття збитків та інших витрат пов'язаних з його діяльністю."

г) У розділі 4 "Управління Підприємства":

- доповнити пункт 4.1. абзацом "Вищим органом управління Підприємства є Засновник або уповноважений ним орган. Засновник або уповноважений ним орган вирішує всі питання пов'язанні з діяльністю Підприємства. Має право приймати рішення з усіх питань діяльності Підприємства, у тому числі і з тих, що віднесені цим Статутом до компетенції директора."

- пункт 4.2. викласти в новій редакції: "Підприємство за погодженням із Засновником визначає структуру управління і встановлює штати відповідно з виробничими планами та укладеними угодами з юридичними та фізичними особами по виготовленню їм відповідної продукції".

- пункт 4.3. викласти в новій редакції:

"Підприємство очолює директор (надалі Керівник), який призначається та звільняється з посади Засновником у порядку визначеному рішенням Засновника.

Керівник вирішує усі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Засновника. Керівник представляє Підприємство, укладає від імені Підприємства різні види договорів, має право підпису документів Підприємства у межах повноважень, визначених цим Статутом та рішеннями Засновника, прийнятими відповідно до цього Статуту. Засновник може прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень до компетенції Керівника.

Керівник Підприємства підзвітний Засновнику і організовує виконання його рішень.

Контроль за діяльністю Керівника здійснюється безпосередньо Засновником або уповноваженим ним органом."

- пункт 4.4. викласти в новій редакції: "Керівник здійснює керівництво діяльністю Підприємства у відповідності з діючим законодавством та контрактом (трудовим договором) та самостійно вирішує питання господарської діяльності підприємства.";

- пункт 4.5. викласти в новій редакції:

"До компетенції Засновника Підприємства належать:

- визначення основних напрямків діяльності Підприємства, затвердження планів та звітів про їх виконання;

- внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства, зміна розміру його статутного капіталу;

- призначення і звільнення Керівника, визначення обсягів його повноважень та форм контролю;

- затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів результатів діяльності Підприємства, включаючи його дочірні підприємства;

- погодження питання створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

- внесення пропозицій про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Підприємства у випадку передбаченому діючим законодавством;

- визначення умов оплати праці посадових осіб Підприємства;

- прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства (ліквідації, реорганізації).

З питань щодо визначення основних напрямків діяльності Підприємства, затвердження планів та звітів про їх виконання, внесення змін до установчих документів, а також при вирішенні питання про збільшення (зменшення) Статутного капіталу Підприємства, Засновником приймаються рішення у порядку визначеному законодавством України.

Засновник майна не має права втручатись в оперативну діяльність Керівника, крім випадків передбачених цим Статутом та Контрактом.";

- пункт 4.6. викласти в новій редакції: "Керівника Підприємства може бути звільнено з посади з підстав, передбачених Контрактом (трудовим договором) та діючим законодавством України.";

- пункт 4.8. викласти в новій редакції: "Рішення з соціально-економічних питань діяльності Підприємства, розробляються і приймаються за участю трудового колективу. Повноваження трудових колективів структурних підрозділів реалізуються загальними зборами, які:

• Обговорюють проект колективного договору і затверджують його;

• За погодженням із Засновником розглядають питання про вступ або вихід Підприємства зі складу інших організаційних структур, про відселення із Підприємства структурних підрозділів для створення нового підприємства;

• Порушують клопотання про нагородження працівників Підприємства;

• Розглядають і вирішують питання, які можуть бути винесенні за вимогою трудового колективу, якщо це не суперечить чинному законодавству України."

д) У розділі 5. "Господарська і економічна діяльність":

- абзац вісім пункту 5.4. викласти у новій редакції: "За згодою Засновника здійснює зовнішньоекономічну діяльність, а також має право отримувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на балансі підприємства і використовується ним самостійно;"

- пункт 5.6. викласти у новій редакції: "Підприємство при здійсненні господарської та іншої діяльності має право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать діючому законодавству України та цьому Статуту. Втручання в господарську та іншу діяльність підприємства з боку державних, громадських і кооперативних органів, політичних партій і рухів не допускається, крім випадків передбачених законодавством України та цим Статутом."

е) У розділі 6. "Облік, звітність, контроль за діяльністю підприємства та відповідальність":

- пункт 6.4. доповнити реченням: "Засновник має право доступу до комерційної таємниці Підприємства.";

- пункт 6.5. словосполучення "що проводиться Голопристанською районною радою" замінити на словосполучення "Голопристанського району."

є) У розділі 7. "Ліквідація та реорганізація підприємства":

- у пункті 7.2. після слів "в наступних випадках" викласти в новій редакції:

"- за рішенням Засновника майна або уповноваженого ним органу;

- за рішенням господарського суду."

- пункт 7.4 словосполучення "за вказівкою власника" замінити на словосполучення "за рішенням Засновника".

ж) Виключити розділ 8. "Прикінцеві положення".

2) Доручити директору комунального підприємства "Обрій" Голопристанської районної ради Херсонської області Дробишевському М.Е. здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту та реєстраційних документів, у порядку встановленому чинним законодавством.

3) Визнати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення дев’ятнадцятої сесії районної ради IV скликання від 05 серпня 2005 року № 281 "Про створення комунального підприємства територіальних громад району "Обрій".

2. Контроль за виконанням цих рекомендацій залишаю за собою.

 

 

Голова комісії М.Є.Телицин

 

 

 

Категорія: Архів » Постійні комісії районної ради VI скликання » Постійна комісія з питань обліку, управління об’єктами комунальної власності, приватизації та житлов » Висновки постійна комісія з питань обліку, управління об’єктами комунальної власності

Календар новин

«    Вересень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада щиро і сердечно вітає іменинників, які святкують день народження у серпні 2020 року

Голопристанська районна рада щиро і сердечно вітає іменинників, які святкують день народження у серпні 2020 року

Шановні іменинники!

         Від усього серця бажаємо вам міцного здоров’я та життєвої наснаги, професійних успіхів та особистих творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди та добробуту ...

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, виконання, власност, внесення, господарства, громад, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, управл, щодо

Показати всі теги