Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Про програму розвитку земельних відносин

опубліковано: 4-10-2011, 09:10, переглядів: 3593,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

дванадцятої сесії районної ради VI скликання

 

від 29.09.2011 № 159

м. Гола Пристань

 

Про програму розвитку

земельних відносин та охорони

земель у Голопристанському

районі на 2011 – 2013 роки

 

     З метою провадження державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель, захист їх від виснаження, деградації, забруднення, здійснення організаційних та економічних заходів щодо відтворення й підвищення родючості земель, упровадження ґрунтозахисної системи, будівництва, розширення та реконструкції протиерозійних гідротехнічних споруд, захисту від підтоплення і затоплення, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, підвищення врожаїв сільськогосподарських культур, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, соціального розвитку села, екології та раціонального використання природних ресурсів від 22.08.2011 № 6/2, керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити програму розвитку земельних відносин та охорони земель у Голопристанському районі на 2011 – 2013 роки (додається).

2. Районній державній адміністрації здійснювати контроль за виконанням завдань програми, про що інформувати щороку районну раду.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, соціального розвитку села, екології та раціонального використання природних ресурсів.

 

Голова районної ради                                         Г.В. Попов

 

Затверджено

рішенням XII сесії районної

ради VI скликання

від 29.09.2011 № 159

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку земельних відносин та охорони земель

у Голопристанському районі

на 2011 – 2013 роки

 

 

ВСТУП

 

 

1. Загальна характеристика програми розвитку земельних

відносин та охорони земель на 2011-2013 роки

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ Держкомзему у Голопристанському районі Херсонської області, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

2. Розробник програми Відділ Держкомзему у Голо пристанському районі Херсонської області, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

3. Співрозробники програми Відділ Держкомзему у Голо пристанському районі Херсонської області, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

4. Відповідальний виконавець програми Відділ Держкомзему у Голо пристанському районі Херсонської області, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

5. Учасники програми Відділ Держкомзему у Голо пристанському районі Херсонської області, міська та сільські ради, організації, що мають ліцензії на виконання землевпорядних та землеоцінюючих робіт

6. Терміни реалізації програми 2011 - 2013 роки

 

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм) Голопристанська міська рада, Геройська, Добропільська та Новофедорівська сільські ради

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього тис. грн.

 

4 млн. 422.35 тис. грн.

у тому числі бюджетних коштів 4 млн. 122,6 тис. грн.

з них коштів районного бюджету -

9. Основні джерела фінансування програми Державний та місцевий бюджети, кошти не бюджетних джерел

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована програма

 

     Відділ Держкомзему у Голопристанському районі Херсонської області забезпечує проведення в районі реформування та розвиток земельних відносин. За час проведення земельної реформи в районі виконано великий обсяг робіт. Подолано державну монополію на земельну власність, формується новий власник, господар землі, створено відповідні передумови для розвитку багатоукладного і конкурентноспроможного господарства на засадах приватної власності на землю та майно, раціоналізації землекористування в усіх сферах економіки, поліпшення охорони земель тощо. Разом з тим потребують вирішення ще багато невідкладних і складних завдань.

     Для забезпечення подальшого розвитку земельних відносин потрібно

зосередити увагу на таких проблемах:

- розробці загальнодержавних та регіональних програм використання й охорони земель;

- розробці схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань використання й охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

- розробці економіко-правових механізмів мотивації власників землі щодо раціонального її використання;

- проведенні наукового обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;

- створенні бази даних для економіко-правового, екологічного та містобудівних механізмів регулювання земельних відносин;

- завершити розробку нормативно-правових актів, передбачених Земельним Кодексом України;

- забезпечити незалежне фінансування заходів земельної реформи;

- забезпечити проведення та завершення інвентаризації земель. Провести роботи з розмежування земель державної та комунальної власності;

- відсутність оновлених планово-картографічних матеріалів на території району;

- ускладнена процедура надання (продажу) земельних ділянок для підприємницької діяльності, а також механізм приватизації земельних ділянок місцевими органами;

- в районі недостатньо проводяться заходи по охороні земель від процесів вітрової ерозії, засолення, підтоплення;

     Вивчення сучасного стану плати за землю свідчить про те, що кошти спрямовуються на погашення бюджетних боргів та на інші цілі не пов’язані з вирішенням питань охорони земель.

     За цих умов потрібен ефективний організаційно-економічний механізм реалізації основних вимог реформування земельних відносин у встановлені строки, а також їх фінансове забезпечення за рахунок місцевих бюджетів та коштів землекористувачів. Проблемні питання можна вирішити шляхом розроблення і виконання програми.

 

3. Мета Програми

 

     Основною метою Програми є:

- провадження державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах;

- раціональне використання та охорону земель, захист їх від виснаження, деградації, забруднення;

- здійснення організаційних та економічних заходів щодо відтворення й підвищення родючості земель, упровадженн ґрунтозахисної системи, будівництва, розширення та реконструкції протиерозійних гідротехнічних споруд, захисту від підтоплення і затоплення, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів;

- підвищення врожаїв сільськогосподарських культур;

- збереження ландшафтного і біологічного різноманіття.

     Стратегічною метою програми є остаточне розв’язання проблем розвитку відносин власності на землю, формуванню цивілізованого ринку земель, розвитку іпотечного кредитування, удосконалення системи земельних платежів, підвищення ефективності правління земельними ресурсами, поліпшення організації державного контролю за використанням і охороною земель.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки та етапи виконання програми

 

     Інструментами виконання програми є Земельний та Бюджетний кодекси України, Закони України «Про землеустрій» «Про охорону земель», «Про розмежування земель державної та комунальної власності», «Про оцінку земель», постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 року № 15 «Про порядок ведення державного земельного кадастру».

     Заходи програми будуть реалізовуватися шляхом розробки проектів з землеустрою. Замовником проектних документацій, які будуть розроблятися за бюджетні кошти, визначено відділ Держкомзему у районі. Всі інші проектні документації із землеустрою будуть виконуватися на замовлення юридичних та фізичних осіб за власні кошти.

     Виходячи із засад соціально-економічної політики держави на найближчий період, для подолання кризового становища у сфері використання та охорони земель, зокрема земель сільськогосподарського призначення, необхідно вжити невідкладних заходів. Ця проблема потребує комплексного розв’язання, що можливо лише на основі програмно-цільового методу, який забезпечує впровадження передових технологій, а також завдяки системному підходу до еколого-економічного обґрунтування та механізму реалізації, узгодження обсягів наявних земельних ресурсів з їх потребою для розвитку економіки.

     Розв’язання проблем, пов’язаних із раціональним використанням та охороною земель, необхідно здійснити шляхом:

- поетапного відновлення екологічно збалансованого співвідношення земельних угідь у зональних системах землекористування;

- зменшення розораності земельного фонду району;

- дотримання екологічних вимог охорони земель при землевпорядкуванні теритґорії;

- підвищення рівня родючості ґрунтів за рахунок внесення добрив в оптимальних нормах і співвідношеннях, проведення хімічної меліорації ґрунтів, впровадження науково обґрунтованих сівозмін;

- запобігання деградаційним процесам ґрунтового покриву, зокрема на землях сільськогосподарського призначення, за рахунок упровадження ґрунтозахисних технологій та здійснення інших заходів щодо збереження івідтворення родючості ґрунтів, проведення консервації деградованих, малопродуктивних земель;

- завершення повної інвентаризації земельного фонду, його кількісної та якісної оцінки, розмежування земельного фонду за рівнями власності на землю;

- проведення зонування території з визначенням меж зон з особливим режимом використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

- встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць;

- ефективного та раціонального використання земель державної

власності;

- здійснення картографування земельних угідь;

- проведення обстеження ґрунтів, корегування матеріалів раніше проведених обстежень;

- складання кадастрових планів обмежень та обтяжень при використанні земель;

- завершення проведення грошової оцінки земель населених пунктів і періодичного її корегування, здійснення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в терміни, визначені чинним

законодавством.

     Реалізація Програми здійснюватиметься на основі укладання договорів між замовником і виконавцем заходів.

Програма виконуватиметься протягом 2011-2013 років.

 

5. Завдання програми та результативні показники

 

     Основними завданнями Програми є:

- визначення термінів виконання завдань Програми.

- передбачення у 2011 році обсягів фінансування щодо визначення прибережних смуг.

- проведення аналізу стану використання та охорони земель;

- оновлення планово-картографічних матеріалів на землі сільськогосподарського призначення;

- здійснення комплексу робіт з обстежень ґрунтів, сільськогосподарських угідь на забрудненість важкими металами, нітратами, пестицидами;

- проведення хімічної меліорації ґрунтів і застосування добрив у науково обґрунтованих обсягах;

- зупинення процесів деградації земель і падіння родючості ґрунтів;

- розробка проектів та проведення робіт з консервації малопродуктивних, деградованих і не придатних для сільськогосподарського використання земель з

подальшим переведенням їх у природні угіддя або під заліснення;

- заліснення еродованих і деградованих земель;

- проведення рекультивації порушених земель;

- упровадження сучасного державного земельного кадастру як базової основи для ведення реєстраційної системи європейського зразка, яка включатиме реєстрацію не лише земельних ділянок, а й нерухомого майна, що на них розміщене, у тому числі обмеження й обтяження щодо них;

- запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі проведення торгів, аукціонів, іпотеки земельних ділянок тощо, з посиленням при цьому захисту громадян – власників землі від непередбачуваних податків;

- проведення інвентаризаці земель усіх форм власності з метою встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць, забезпечення планово-картографічним матеріалом та індексними картами, введення інноваційного механізму управління землями державної та комунальної власності;

- проведення розмежування земель державної та комунальної власності, що сприятиме підвищенню відповідальності за використання земельних ресурсів, зміцненню економічної бази місцевого самоврядування;

- здійснення територіальної організаці агроландшафтів шляхом землевпорядкування територій нових агроформувань, забезпечення їх саморегуляції з мінімальними затратами енергоресурсів, підвищення захищеності від деструктивних процесів;

- забезпечення документального посвідчення права власності та права користування на земельні ділянки власників земельних ділянок і землекористувачів;

- проведення робіт щодо складання проектів організації територій новостворених сільськогосподарських підприємств;

- розробка планів земельно-господарського устрою територій населених пунктів.

 

5.1. Характеристика деградаційних процесів та

їх вплив на стан земельних ресурсів району

 

     Надмірне розширення площі ріллі призвело до порушення екологічно збалансованого співвідношення земельних угідь: ріллі, природних кормових угідь, лісів та водойм, що негативно позначилося на стійкості агроландшафтів і обумовило значну техногенну ураженість екосфери. Особливу тривогу викликає зниження родючості ґрунтів району. Характерними деградаційними процесами в ґрунтах є щорічний від’ємний баланс гумусу, зниження вмісту поживних елементів, декальцинація ґрунтів, підвищення кислотності, погіршення фізичних, фізико-хімічних показників.

Одна з головних проблем землекористування в районі – деградація ґрунтів. Посушливий клімат з частими суховійними вітрами призводять до вітрової ерозії ґрунтів.

     Дефляційно небезпечною є практично вся територія району.

Серед сільськогосподарських угідь впливу ерозії, внаслідок розораності найбільшою мірою зазнають орні землі.

На якісному стані земельних ресурсів відбиваються також й інші негативні чинники – засоленість, солонцюватість, перезволоженість тощо.

Також на стан земельних ресурсів і цілого ряду об’єктів галузей економіки істотно впливають гідрометеорологічні та небезпечні екзогенні геологічні процеси і явища (руйнування берегів узбережжя Чорного моря, річок, озер та водосховищ тощо).

Проведення робіт з охорони земель потребує визначення і здійснення першочергових заходів та значних матеріальних затрат.

Програмою передбачені заходи щодо освоєння, поліпшення сільськогосподарських угідь та охорони земель на загальну суму 127 тис. грн., а саме:

- консервація малопродуктивних, деградованих та не придатних для сільськогосподарського використання земель – 20,0 тис. грн.;

- упровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території – 107,0 тис. грн.

Ресурсне забезпечення районної програми розвитку земельних відносин та охорони земель у Голопристанському районі на 2011 – 2013 роки викладено у додатку 1.

      Станом на 01 липня 2010 року на спеціальних рахунках органів місцевого самоврядування акумульовано 25,0 тис. грн., що надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, використовуються виключно на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також проведення інвентаризації земель.

      Перелік робіт з охорони земель, які можуть виконуватися за рахунок

вказаних коштів, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 „Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” (розділ „Охорона і раціональне використання земель”). До вказаного переліку входять:

- впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території;

- будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території й об’єкти.      Проведення заходів щодо хімічної меліорації ґрунтів;

- проведення агролісотехнічних заходів на ярах, балках та інших ерозійно небезпечних землях;

- рекультивація порушених земель та використання родючого шару грунту під час проведення робіт, пов’язаних із порушенням земель;

- засипка і виположування ярів, балок з одночасним їх дренуванням;

- заходи, пов’язані із створенням захисних лісових насаджень на еродованих землях, уздовж водних об’єктів (у тому числі водойм, магістральних каналів тощо) та полезахисних смуг;

- терасування крутих схилів;

- консервація деградованих і забруднених земель;

- поліпшення малопродуктивних земельних угідь;

- розроблення технології, обладнання для знезараження, очищення землі, забрудненої пестицидами й агрохімікатами;

- проведення обстеження ґрунтів;

- ведення державного земельного кадастру.

     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 року № 15 „Про порядок ведення державного земельного кадастру” ведення державного земельного кадастру забезпечується проведенням топографо-геодезичних, картографічних робіт, ґрунтових обстежень, обліком кількості та якості земель, бонітуванням ґрунтів, зонуванням території населених пунктів та економічною і грошовою оцінкою земель.

 

5.2. Встановлення водоохоронних зон

 

     Статтею 58 Земельного кодексу України визначено, що для створення сприятливого режиму водних об'єктів уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм встановлюються водоохоронні зони, розміри яких визначаються за проектами землеустрою.

      Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

- зберігання та застосування пестицидів і добрив;

- влаштування літніх таборів для худоби;

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

- влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

      Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

З метою забезпечення реалізації вимог Земельного кодексу України стосовно додержання обмежень при використанні земельних ділянок навколо водних об’єктів Програмою планується виконання комплексу робіт із встановлення в натурі (на місцевості) меж прибережних захисних смуг. Обсяги вказаних робіт та їх фінансування наведені в додатку 3.

 

5.3. Державний земельний кадастр

 

Державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів.

      В умовах сучасних ринкових перетворень в Україні, зокрема, процесів безоплатної приватизації основної кількості земель житлової забудови, земель сільськогосподарського призначення, розвитку ринку земель, запровадження інституту іпотеки землі, актуальним є питання щодо забезпечення органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств і організацій, а також громадян достовірними даними про земельні ділянки. Такими даними на сьогодні можуть слугувати матеріали з інвентаризації земель та встановлення меж в натурі (на місцевості) населених пунктів району.

Програмою заплановано провести інвентаризацію та встановлення меж 43 населених пунктів, провести інвентаризацію земель несільськогосподарського призначення за межами та в межах Великокардашинської сільської ради, завершення грошової оцінки земель 32 населених пунктів району, встановлення меж захисних прибережних смуг водних об’єктів та винесення їх в натру (на місцевість) (Дніпровський Лиман, р.Чайка),оформлення права користування на землі лісового фонду, ліси та захисні насадження , передача земельних ділянок реформованих сільськогосподарських підприємств, деградованих та малопродуктивних земель під залісення Голопристанському та Збур’ївському ДЛМГ, ДП „Херсонліс”, завершення розмежування земель державної та комунальної власності с. Більшовик , інвентаризація земельних ділянок, визначених та затверджених розпорядженням голови РДА від 25.07.2008 № 425 , державної та комунальної власності, вільних від забудови (з метою проведення аукціонів та конкурсів). Загальний об’єм робіт становить 32,1 тис. га, обсяг фінансування 731.4 тис. грн.

      За кошти державного бюджету завершена грошова оцінка земель 32 населених пунктів, яка затверджена відповідними сільськими радами та використовується при нарахуванні орендної плати за земельні ділянки, визначенні розміру земельного податку , державного мита при спадкуванні, даруванні тощо.

     Визначені земельні ділянки під полезахисними лісосмугами і лісовими насадженнями бувших реформованих колективних сільськогосподасрьких підприємств та попередньо погоджені районною державною адміністрацією для передачі їх Голопристанському ДЛМГ , Збур’ївському ДЛМГ та ДП “Херсонагроліс” для оформлення права користування землею . На даний час проекти знаходяться в стадії розробки.

     За кошти державного бюджету ДП “Херсонським науково-дослідним та проектним інститутом землеустрою” розроблені Схеми консервації малопродуктивних земель на території району та рекомендації по їх використанню (залуженню та залісненню).

     В стадії розробки знаходиться проект розмежування земель с. Більшовик.

Необхідні обсяги фінансування робіт із встановлення меж населених пунктів та інвентаризації їх земель визначено у додатку 3.

 

5.4. Удосконалення земельних відносин

у населених пунктах району

 

     Станом на 2010 рік нормативна грошова оцінка земель проведена в 44 населених пунктах району (83 % їх загальної кількості).

     Згідно з чинним земельним законодавством грошова оцінка повинна проводитися кожні 5-7 років з відповідним плануванням фінансування заходів у бюджетах усіх рівнів. Оновити грошову оцінку необхідно с. Залізний Порт, м. Гола Пристань, с. Нова Збур”ївка, с. Малі Копані.

Визначення таким чином нормативної грошової оцінки відповідних земельних ділянок зменшує загальну базову оцінку земельних ділянок певних економіко-планувальних зон, що у свою чергу зменшує обсяг надходжень до державного та місцевих бюджетів.

     Сучасний стан розвитку земельних відносин потребує оновлення та розробки землевпорядної документації, що визначаєзміни акцентів в управлінні земельними ресурсами.

     Розвиток земельних відносин у населених пунктах на даному етапі земельної реформи потребує вдосконалення та проведення відповідних заходів, а саме:

- розробки проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

- розробки проектів встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць (населених пунктів) як передумови проведення розмежування земель державної і комунальної власності;

- проведення розмежування земель державної та комунальної власності, інвентаризації земель;

- проведення суцільної зйомки населених пунктів;

- проведення та коригування нормативної грошової оцінки земель;

- вдосконалення методики визначення нормативної грошової оцінки

земель несільськогосподарського призначення.

 

5.5. Розвиток ринку земель

 

     Концептуально ринок земель у вузькому значенні є системою правових, техніко-економічних, агроекологічних заходів щодо визначення земельної ділянки як об'єкта права.

     Удосконалення земельних відносин у частині продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення потребує:

- зосередження уваги органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на широкому запровадженні продажу земельних ділянок та

наданні в оренду, перш за все вільних від забудови земельних ділянок, на

конкурентних засадах шляхом земельних торгів (аукціонів, конкурсів);

- вибору та підготовки земельних ділянок, які передбачається виставити на земельні торги, з урахуванням генерального плану та проекту землеустрою щодо впорядкування території населеного пункту;

- наявності відповідної інфраструктури суб'єктів господарської діяльності в сфері землевпорядної та землеоціночної роботи. З цією метою на території адміністративно-територіальної одиниці повинно працювати не менше 2-3 суб'єктів землевпорядної та землеоціночної господарської діяльності;

- передбачення в місцевих бюджетах коштів на організацію та проведення

земельних торгів;

- встановлення рівня орендної плати за земельні ділянки різного цільового призначення з урахуванням максимально можливого рентного доходу від використання відповідної земельної ділянки;

- періодичного коригування нормативної грошової оцінки.

 

5.6. Вартість робіт з грошової оцінки земель

населених пунктів

 

     Грошова оцінка землі дає можливість органам місцевого самоврядування, поряд з нормативно-організаційними методами управління розвитком території, реалізувати свої регулятивні повноваження на підставі створення економічних умов і стимулів раціонального використання земель населених

пунктів, створити необхідні умови для формування фінансово-економічної бази населених пунктів за рахунок справляння плати за землю.

Необхідно завершити виконання грошової оцінки 9 населених пунктів.

 

5.7. Продаж земельних ділянок

несільськогосподарського призначення

 

     З початку приватизації (1991 рік) станом на 2010 рік в районі продано 144 земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомості на суму 23 млн. 958 тис. грн. загальною площею 51,75 га.

     Згідно з чинним законодавством 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок надходять до Державного бюджету України,90 відсотків залишаються в місцевих бюджетах сіл, селищ, міст залежно від місця розташування земельних ділянок. Ці кошти спрямовуються органами місцевого самоврядування на виконання програм розвитку населених пунктів, у тому числі на соціально-економічні потреби громад.

     В напрямку здійснення організаційних заходів щодо розвитку ринку земель несільськогосподарського призначення і створення умов для подальшого врегулювання відносин власності на землю та майно:

визначені земельні ділянки для їх продажу на аукціоні, розроблений проект на земельну ділянку державної власності на території Краснознам’янської сільської ради для продажу її на аукціоні . Але даний проект не погоджений екологічною службою. Аукціони з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності, вільних від забудови, не проводились в зв’язку з відсутністю закону про ринок земель.

Викуп земельних ділянок ,на яких розташовані об’єкти нерухомого майна , що є власністю суб’єктів підприємницької діяльності здійснюється в межах визначених законом.

 

5.8. Розмежування земель державної та комунальної власності

 

      В районі завершено розробку проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності:

- проект землеустрою щодо розмежуванн земель державної та комунальної власності м. Гола Пристань (розроблено за рахунок коштів державного бюджету – 79,568 тис. грн.);

     Розпочато розробку проекту землеустрою щодо розмежування земель с.Більшовик Голопристанського району за кошти місцевого бюджету (25,00 тис. грн.).

     До кінця 2013 року необхідно виконати розмежування земель державної і

комунальної власності на всій території Голопристанського району.

    Здійснення заходів програми дасть змогу збільшити надходження до місцевих бюджетів району за використання землі та сприятиме більш відповідальному й господарському ставленню власників земельних ділянок до їх використання.

Проведення робіт, пов’язаних із розробкою та складанням планів земельно-господарського устрою населених пунктів, дозволить упорядкувати відомості про земельні ділянки і землекористувачів, вирішувати питання житлової та громадської забудови, планування і зонінгу, створити банк даних про земельні ділянки для розвитку ринку землі.

Упровадження землеохоронних заходів зменшить темпи інтенсивного прояву деградаційних процесів на території району.

Введення в дію автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру сприятиме забезпеченню своєчасного та повного надходження всіх платежів за землю, проведенню робіт із землеустрою, моніторингу земель і контролю за її використанням та охороною.

Проведення робіт з інвентаризації земель населених пунктів та встановлення їх меж в натурі (на місцевості) дасть змогу остаточно визначитися з компетенцією щодо розпорядження землями різного цільового призначення органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади відповідно до пункту 12 розділу Х „Перехідні положення” Земельного кодексу України, а також визначити межі землевласників і землекористувачів у межах населених пунктів, виявити земельні ділянки, які незадіяні в господарській діяльності, встановити обмеження (обтяження) у використанні цих ділянок.

     Достовірна та повна інформація про земельні ресурси на території населених пунктів сприяє ефективному використанню земель різного цільового призначення, збільшенню надходжень коштів до бюджетів різних рівнів, запровадженню регульованого ринку землі та здійсненню належного контролю за використанням і охороною земель.

     У результаті інвентаризації земель різного цільового призначення буде створено інформаційну базу для здійснення контролю за надходженням плати за землю, що дасть можливість збільшити надходження до місцевих бюджетів на 3 – 10%.

Проведення розмежування земель державної та комунальної власності забезпечить отримання місцевими бюджетами в повному обсязі коштів від податку за землю та орендну плату, а також від продажу земель комунальної власності. Надходження до місцевих бюджетів за результатами розмежування земель орієнтовно збільшаться на 15 – 20%.

     Завершення на території району проведення робіт із встановлення меж прибережних захисних смуг водних об’єктів поліпшить їх екологічний стан, умови використання земель водного фонду, створить сприятливий режим для їх збереження.

 

6. Напрямки діяльності і заходи програми

 

Організація виконання Програми здійснюється відділом Держкомзему у Голопристанському районі та управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, загального фонду місцевих бюджетів у межах наявних фінансових ресурсів, коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарськог та лісогосподарського виробництва, коштів землевласників (землекористувачів).

 

7. Система управління та контроль за ходом виконання програми

 

7.1. Відділ Держкомзему у Голопристанському району Херсонської області та управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації здійснює координацію і контроль за ходом виконання програми та забезпечує надання на електрону адресу Головного управління Держкомзему у Херсонській області та районній раді узагальненої інформації про стан та результати виконання програми щорічно до 20 лютого.

7.2. Відділ Держкомзему у Голопристанському районі Херсонської області та управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та при потребі, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків виконання програми та окремих заходів, завдань тощо.

Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку. Відповідальні виконавці програми складають заключний звіт про результати виконання програми та подають його до районної ради, районної державної адміністрації та Головного управління Держкомзему у Херсонській області з пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний термін.

 

proekt-progr.zem.vdn.doc [28.5 Kb] (cкачувань: 28) : 04 October 2011 в 09:09

programa-rozvitku-zem.-vdn.-2011-2013.doc [134.5 Kb] (cкачувань: 31) : 04 October 2011 в 09:09

d-3-do-poryadku-1.doc [39.5 Kb] (cкачувань: 28) : 04 October 2011 в 09:10

d-4-do-poryadku-2.doc [148 Kb] (cкачувань: 24) : 04 October 2011 в 09:10

d-5-do-poryadku-3.doc [100.5 Kb] (cкачувань: 26) : 04 October 2011 в 09:10

 

 

 

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання » 2011 рік » Сесія №7-16 » Сесія № 12

Календар новин

«    Січень 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги