Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату районної ради

опубліковано: 15-02-2016, 09:20, переглядів: 1329,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

 

 

ПОГОДЖЕНО

Профспілковим комітетом

Протокол № 1 від 01.02.2016

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

трудового колективу

Загальними зборам

Протокол №1 від 01.02.2016

 

 

 ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

виконавчого апарату районної ради

 

І. Загальні положення

1. Дисципліна і правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату районної ради забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю.

2. Обов’язком і справою честі працівника є чесна і сумлінна праця, своєчасне виконання своїх обов’язків, додержання трудової дисципліни .

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату районної ради (далі- Правила) поширюються на всіх працівників виконавчого апарату районної ради

Ці Правила ґрунтуються на положеннях Конституції України, Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України), законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших.

Зміни і доповнення до Правил вносяться за погодженням профспілкового комітету виконавчого апарату районної ради

II. Порядок прийняття, переведення та звільнення працівників виконавчого апарату районної ради

4. Прийняття, переведення та звільнення працівників виконавчого апарату районної ради здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5. При прийнятті на роботу працівник подає заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (вказується конкретна посада), заяву про прийняття на роботу, копії документів про освіту, вчену ступінь тощо, військовий квиток (для військовозобов’язаних), документи про пільги, декларацію про доходи (для державних службовців), довідку з попереднього місця роботи (для осіб, які приймаються на роботу в порядку переведення), трудову книжку, паспорт та інші документи, передбачені чинним законодавством.

Під час укладення трудового договору забороняється вимагати від осіб, які приймаються на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

6. При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування може встановлюватися випробування терміном до шести місяців, на інші посади - не більше трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з комітетом профспілки - шість місяців.

Прийняття на посаду посадової особи місцевого самоврядування здійснюється на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

7. Прийняття на роботу посадових осіб та працівників, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, технічний персонал оформляються розпорядженням голови районної ради у порядку, передбаченому статтею 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статтями 23, 24 КЗпП України.

У розпорядженні голови районної ради зазначається назва посади відповідно до штатного розпису, на яку приймається працівник та умови оплати праці, про що робиться відповідний запис до трудової книжки.

Із розпорядженням про прийняття на роботу працівник ознайомлюється під розписку .

8. Особа, яка призначається на посаду посадової особи місцевого самоврядування вперше, приймає Присягу.

9. До початку роботи за укладеним трудовим договором чи у разі переведення працівника на іншу роботу (посаду) голова районної ради визначає працівникові робоче місце, забезпечує йому необхідні умови для роботи;

- інструктує його з правил техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;

- знайомить працівника з посадовою інструкцією і цими Правилами під розписку.

10. На всіх працівників ведуться трудові книжки у порядку, встановленому чинним законодавством.

11. Голова районної ради, заступник голови районної ради, керуючий справами виконавчого апарату районної ради (далі-Керівництво), можуть доручити підлеглим виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, лише за згодою працівника.

12. Переведення працівника на іншу роботу здійснюється у випадках і порядку, передбачених статтями 32 -34 КЗпП України.

13. Трудовий договір з працівником може бути припинений тільки з підстав, передбачених законодавством.

Працівник має право за власним бажанням розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це Керівництво за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (випадки, передбачені частиною першою статті 38 КЗпП України), трудовий договір припиняється у термін, про який просить працівник.

Після закінчення терміну попередження працівник вправі припинити роботу і отримати трудову книжку та остаточний розрахунок.

За згодою між працівником і Керівництвом трудовий договір може бути розірвано і до закінчення терміну попередження про звільнення.

Строковий трудовий договір (пункти 2 і 3 статті 23 КЗпП України) підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню роботи за договором, а також у випадку порушення Керівництвом законодавства про працю, трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 КЗпП України.

Розірвання трудового договору з ініціативи Керівництва може бути проведено лише за попередньою згодою профспілкового комітету, за винятком випадків, передбачених законодавством.

14. Перед розірванням трудового договору працівник зобов’язаний повністю звітувати за одержані матеріальні цінності, повернути всі документи та надану для роботи фахову літературу.

15. Розірвання трудового договору з працівником оформляється розпорядженням голови районної ради.

16. День звільнення є останнім днем перебування на займаній посаді.

У день звільнення працівникові видається його трудова книжка з внесеним до неї записом про звільнення та здійснюється остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудовій книжці проводяться у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та посиланням на відповідну статтю (пункт) закону.

III. Основні обов’язки працівників

17. Працівники зобов’язані:

- додержуватися Конституції України та інших актів законодавства України;

- забезпечувати ефективну роботу , виконання завдань державних органів влади та місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції;

- не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

- безпосередньо виконувати покладені на них службові обов’язки, своєчасно і точно виконувати рішення державних органів чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;

- забезпечувати конфіденційність, збереження державної таємниці, інформації про громадян, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

- постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну кваліфікацію;

- сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчість у роботі

- не допускати дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам громадян, їх об’єднань, держави чи негативно вплинути на репутацію працівника виконавчого апарату районної ради - не брати участі в діях, що суперечать національним інтересам України, ускладнюють функціонування державних органів;

- не чинити дій, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисливих цілях, а також дій, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;

- шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування;

- не виявляти всупереч інтересам справи упередженість або прихильність до будь - яких організацій, органів, об’єднань громадян або конкретних осіб;

- дотримуватися правил з охорони праці та протипожежної безпеки;

- утримувати свої робочі місця і обладнання в чистоті, а також забезпечувати додержання чистоти в адміністративному приміщені;

- додержуватися встановленого порядку збереження матеріальних цінностей та документів;

- своєчасно подавати керуючому справами виконавчого апарату районної ради відомості про зміни біографічних даних працівника (вступ до навчального закладу, його закінчення, зміни прізвища, складу сім’ї, зняття з військового обліку тощо).

18. Обсяг прав і обов'язків працівників визначається, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Положенням про виконавчий апарат районної ради, Положеннями про відділи виконавчого апарату районної ради та посадовими інструкціями.

IV. Основні обов’язки керівництва

19. Керівництво районної ради зобов’язане:

- організовувати роботу працівників з тим, щоб кожний із них виконував обов’язки за своєю посадою і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце своєчасно до початку роботи, був ознайомлений із завданнями і забезпечений роботою протягом усього робочого дня;

- забезпечувати в установленому порядку підвищення кваліфікації працівників у відповідних навчальних закладах та методом самоосвіти, а також на лекційних заняттях, курсах за рахунок бюджетних коштів на підставі статті 201 КЗпП України;

- забезпечувати оплату праці працівників виконавчого апарату районної ради у відповідності з діючим законодавством;

- забезпечувати матеріальне стимулювання працівників виконавчого апарату районної ради за результатами їх особистої праці і загальними підсумками роботи, яке погоджується з профспілковим комітетом;

- здійснювати економне і раціональне витрачання фонду оплати праці та матеріального стимулювання;

- забезпечувати додержання працівниками трудової дисципліни;

- неухильно виконувати вимоги законодавства про працю;

- у відповідності з нормативними актами вживати необхідних заходів для профілактики захворювань та оздоровлення працівників;

- забезпечувати виплату заробітної плати працівникам в установлені терміни та в розмірах, передбачених законодавством і трудовим договором, з виданням розрахункових листів відповідно до статті 110 КЗпП України.

20. Керівництво здійснює свої обов’язки у відповідних випадках разом або за погодженням з профспілковим комітетом.

V. Робочий час і його використання

21. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою та неділею. Нормальна тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП України, окремим працівникам, на їх прохання, може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.

Час початку і закінчення роботи та час обідньої перерви встановлено:

Для працівників виконавчого апарату районної ради:

Робочий день 3 понеділка по четвер П’ятниця

/годин/ /годин/

Початок роботи 8:00 8:00

Перерва з 12:00 до 12:48 з 12:00 до 12:48

Закінчення роботи 17:00 16:00

 

Тривалість робочого часу працівників, які працюють за особливим режимом роботи, за місяць не може перевищувати місячну тривалість робочого часу працівників, які працюють 40 годин на тиждень.

22. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи зменшується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому порядку передсвяткового дня на інший день тижня з метою об’єднання днів відпочинку, а також на осіб, які працюють у режимі скороченого робочого часу (стаття 53 КЗпП України).

23. Керівництво за погодженням з профспілковим комітетом окремим працівникам чи працівникам окремих категорій може встановлювати гнучкий графік роботи на умовах та в порядку, передбачених законодавством.

24. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники, які займають посади в органах місцевого самоврядування ( районній раді), зобов’язані за розпорядженням голови районної ради виходити на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні. Інші працівники залучаються до такої роботи за розпорядженням голови районної ради з дозволу профспілкового комітету. Робота у ці дні оплачується відповідно до статті 107 КЗпП України у подвійному розмірі за фактично відпрацьований час.

Працівникам, на яких не поширюється дія Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, робота понад установлену тривалість робочого часу оплачується відповідно до статті 106 КЗпП України.

25. Облік робочого часу і ведення табелю виходу працівників на роботу проводиться в порядку, визначеному чинним законодавством.

26. Черговість надання працівникам щорічної і додаткової оплачуваної відпусток установлюється Керівництвом за погодженням із профспілковим комітетом з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи виконавчого апарату районної ради та особистих інтересів працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 20 грудня поточного року і доводиться до відома всіх працівників. Тривалість відпусток визначається чинним законодавством та Колективним договором.

За розпорядженням голови районної ради працівник, який є посадовою особою місцевого самоврядування, може бути відкликаний із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, що залишається, надається працівникові у будь - який час поточного року чи приєднується до відпустки в наступному році.

VI. Заохочення за успіхи в роботі.

Матеріальне та соціально - побутове забезпечення

27. За успішне виконання трудових обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, інші успіхи в праці до працівників застосовуються такі заохочення:

- оголошення подяки;

- нагородження Почесною грамотою районної ради;

- видача грошової премії;

- нагородження цінним подарунком.

За виконання особливо відповідальних завдань працівникові, який займає посаду в органі місцевого самоврядування ( районній раді), може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад. За сумлінну працю при виході на пенсію працівникові має бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

Заохочення оголошується розпорядженням і заноситься до трудової книжки працівника у відповідності з правилами їх ведення.

При застосуванні заохочень забезпечується поєднання морального і матеріального стимулювання праці.

28. За особливий характер роботи та інтенсивність праці посадовим особам місцевого самоврядування виплачується надбавка до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років. Розмір цієї надбавки встановлюється і переглядається головою районної ради.

29. Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються першочергово переваги та пільги (путівки до санаторіїв, будинків відпочинку та ін.). Таким працівникам надається також перевага у просуванні по службі.

За особливі трудові заслуги працівники виконавчого апарату районної ради можуть бути представленими до державних нагород та присвоєння почесних звань.

VII. Порядок та режим роботи в приміщенні виконавчого апарату районної ради

31. Працівники виконавчого апарату районної ради працюють у режимі п’ятиденного робочого тижня (понеділок - п’ятниця) з додержанням цих Правил.

32. Облік робочого часу працівників виконавчого апарату районної ради здійснюється головним спеціалістом виконавчого апарату районної ради згідно табеля за встановленою формою, який заповнюється не пізніше 25 числа звітного місяця для нарахування заробітної плати.

33. Робочі кімнати відділів: відділ організаційної роботи, юридичний відділ, відділ обліково-економічної роботи та господарської діяльності.

Відкриття робочих кімнат здійснюють працівники, які працюють у цих приміщеннях.

34. Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, приписується до відповідної кімнати (складається опис).

VIII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

35. Порушення трудової дисципліни, а саме: невиконання чи неналежне виконання без поважних причин працівником покладених на нього трудових або службових обов’язків, відсутність на робочому місті без погодження з безпосереднім керівником або керівництвом протягом більш ніж однієї години робочого часу, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, перевищення ним своїх повноважень, а також скоєння вчинку, який порочить його як посадову особу місцевого самоврядування та дискредитує виконавчий апарат районної ради, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного стягнення, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

36. За порушення трудової дисципліни до працівника застосовується один із видів стягнення:

- депреміювання;

- догана;

- звільнення.

До посадових осіб місцевого самоврядування можуть також застосовуватися заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Звільнення може здійснюватися за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором чи цими Правилами, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення, а також за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом дня) без поважних причин.

37. Стосовно порушення посадовою особою місцевого самоврядування трудової дисципліни може бути проведено службове розслідування

38. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни в обов’язковому порядку вимагається письмове пояснення. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

39. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу відсутності працівника на робочому місці через тимчасову непрацездатність або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців з дня скоєння проступку.

40. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. Повне або часткове позбавлення премії може бути здійснено незалежно від дисциплінарного стягнення.

41. Під час вибору виду стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

42. Дисциплінарні стягнення застосовуються головою районної ради.

43. Стягнення оголошується розпорядженням голови районної ради, у якому зазначаються мотиви його застосування, про стягнення повідомляється працівникові, на якого воно накладене, під розписку.

44. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе сумлінним працівником, стягнення може бути зняте до закінчення року.

45. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

IX. Порядок вирішення трудових спорів

46. Трудові спори, що виникають між працівником і Керівництвом районної ради розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

47. У порядку, передбаченому статтею 223 КЗпП України, утворюється комісія по трудових спорах, яка діє в межах компетенції, визначеної законодавством.

 

 

Голова районної ради В.О. Соловйов

 

ОЗНАЙОМЛЕНІ

 

 

 

Голова районної ради Соловйов Віталій Олександрович

 

Заступник голови районної ради Басараб Іван Кирилович

Керуючий справами

виконавчого аппарату районної ради Александрова Тетяна Миколаївна

Начальник відділу Квасницька Ольга Василівна

Начальник відділу Комаров Володимир Григорович

Начальник відділу Матушевич Марина Миколаївна

Головний спеціаліст Бишок Юлія Григорівна

Головний спеціаліст Загородна Віліна Іванівна

Головний спеціаліст Кушнаренко Наталія Іванівна

Головний спеціаліст Лобинцева Анжеліка Адольфівна

Головний спеціаліст Орлик Ірина Владиславівна

 

Водій Теличко Максим Миколайович

Прибиральниця Ільчишина Тетяна Вікторівна

Охоронник Жигало Микола Михайлович

Охоронник Пешков Василь Васильович

Охоронник Коромислов Андрій Васильович

 

 

 

 

Категорія: Керівництво » Правила внутрішнього трудового розпорядку

Календар новин

«    Лютий 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги