Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Про Положення про порядок відчуження та списання майна,

опубліковано: 22-03-2012, 15:33, переглядів: 3275,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

 

УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

вісімнадцятої сесії районної ради VІ скликання

від 20.03.2012 № 217

м. Гола Пристань

Про Положення про порядок відчуження

та списання майна, що є спільною власністю

територіальних громад Голопристанського району

 

 

З метою забезпечення ефективності використання комунального майна спільної власності територіальних громад району, відповідно до Господарського кодексу України, Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій мандатної з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою та з питань обліку, управління об’єктами комунальної власності, приватизації та житлово-комунального господарства від 17.02.2012 №12-11/6, керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад Голопристанського району (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань обліку, управління об’єктами комунальної власності, приватизації та житлово-комунального господарства.

 

 

Голова районної ради Г.В.Попов

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням XVIII

сесії районної ради V скликання

від 20.03.2012 № 217

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад Голопристанського району

 

Загальні положення

 

1. Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл та міста Голопристанського району (надалі - Положення) розроблене відповідно до Господарського кодексу України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про оренду державного та комунального майна", „Про приватизацію державного майна", „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" з урахуванням законодавства про оцінку майна та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань управління та відчуження майна.

2. Положення визначає порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад Голопристанського району (надалі - майно), перебуває на бухгалтерському обліку та використовується:

- організаціями, установами, закладами на праві оперативного управління, які фінансуються з районного бюджету;

- комунальними підприємствами на праві господарського відання;

- районною радою на праві управління;

- районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами на праві оперативного управління.

3. Дія цього Положення не поширюється на відчуження:

- цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

- індивідуально визначеного нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що підлягають приватизації, відчуження яких регулюється нормами Закону України " Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", інших законів та нормативно-правових актів з приватизації майна;

- майна, на яке відповідно до нормативно-правових актів України встановлені обмеження (застава, податкова застава, накладення арешту, тощо);

- майна, порядок відчуження якого визначається окремими нормативно-правовими актами України (примусове відчуження, відчуження військового майна та інше).

4. Дія цього Положення не поширюється на списання:

- цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

- майна, правовий режим якого встановлюється відповідними законами (житловий фонд, матеріальний резерв, об'єкти цивільної оборони тощо).

5. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

майно - матеріальні активи, які відповідно до нормативно-правових актів віднесені до основних фондів (засобів) та об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи);

відчуження майна - передача права власності на майно, яке перебуває на балансах підприємств, організацій, установ, іншим юридичним чи фізичним особам шляхом продажу за грошові кошти;

списання майна - процедура вилучення шляхом ліквідації (знищення) майна з активу у разі його відповідності критеріям, передбаченим цим Положенням;

процедура;

процедура списання майна - сукупність дій підприємств, організацій, установ та інших осіб, зазначених у цьому Положенні, спрямованих на списання майна відповідно до вимог цього Положення;

оцінка майна - процес визначення його вартості на дату оцінки (на будь-яке число місяця), яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

 

Відчуження майна

6. З балансів підприємств, організацій, установ може бути відчужене майно, крім зазначеного в пункті 3 цього Положення.

7.Відчуження майна проводиться безпосередньо підприємствами, організаціями, установами після отримання на це відповідного дозволу.Дозвіл надається:

а) на об'єкти нерухомого майна та на інші об'єкти рішенням районної ради за поданням постійної комісії з питань обліку, управління об’єктами комунальної власності, приватизації та житлово-комунального господарства;

Строк дії дозволу на відчуження майна визначається органом, який його надає і не може перевищує 12 місяців від дати його надання.

8. Для розгляду питання про надання дозволу на відчуження майна підприємство, організація, установа надає такі документи:

- звернення з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів;

- відомість про вартість майна, яке пропонуються до відчуження, згідно з даними бухгалтерського обліку на дату оцінки;

- акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником підприємства, організації, установи (довільної форми);

- звіт про оцінку майна, яке пропонується до відчуження.

Строк подання документів не може перевищувати 1 місяць від дати оцінки. За вимогою районної ради заявник подає додатково інформацію та документи необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.

9. Незалежна оцінка майна, яке пропонується до відчуження, проводиться суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, які мають сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Замовником оцінки майна, що пропонується для відчуження, є підприємство (організація, установа), яке є балансоутримувачем цього майна. При цьому витрати по проведенню оцінки можуть відшкодовуватися покупцем, що передбачається в умовах продажу об'єкта та у відповідному договорі купівлі-продажу. Звіт про оцінку майна оформляється відповідно до вимог стандарту №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440 та стандарту №2 „Оцінка нерухомого майна", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1442.

Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється замовником оцінки при необхідності, або на вимогу районної ради відповідно до вимог статті 13 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та пунктів 62-67 стандарту №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1440.

10. Після проведення оцінки майна забороняється здійснювати дії щодо об'єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.

11. Відчуження майна здійснюється підприємством, установою чи організацією на обліку в яких перебуває майно (балансоутримувач) виключно на конкурентних засадах через проведення аукціонів у наступному порядку:

- після отримання відповідного дозволу наказом чи розпорядженням керівника створюється комісія по проведенню аукціону (далі Комісія) в складі голови та не менше двох членів. Комісія визначає початкову ціну продажу об'єкта та умови аукціону. Початкова ціна продажу об'єкта визначається у відповідності до здійсненої експертної оцінки і не може бути менше її.

У місцевих засобах масової інформації (районній газеті „Голопристанський вісник" ) публікується оголошення про продаж майна на конкурентних засадах через аукціон не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення аукціону. Оголошення повинно містити такі відомості: назву майна, його місцезнаходження, відомості про майно, початкову вартість продажу, фіксовані умови продажу, кінцевий термін прийняття заяв про участь в аукціоні, час та місце ознайомлення з майном, час та місце проведення аукціону, адресу, номер телефону, час роботи голови комісії по проведенню аукціону.

Реєстрація учасників аукціону здійснюється Комісією. Аукціон проводиться за наявності не менш як двох покупців. У разі надходження лише однієї заяви про участь у аукціоні Комісія приймає рішення про продаж майна шляхом викупу за початковою ціною.

Для реєстрації покупців, як учасників аукціону, фізичні або юридичні особи повинні подати в Комісію відповідну заяву та документи:

- для фізичної особи - копія паспорта;

- для фізичної особи-підприємця - копія паспорта та копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємництва;

- для юридичної особи - копія паспорта представника юридичної особи, довіреність, копії установчих документів юридичної особи, довідка юридичної особи про номери рахунків та їх банківські реквізити, з яких буде здійснюватись оплата за придбане майно.

Кінцевий термін прийняття заяв про участь в аукціоні - три дні до початку аукціону.

Аукціон проводиться ведучим - головою Комісії. Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості продажу об'єкта. Кожна наступна вартість, запропонована покупцями на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків (крок аукціону). Якщо після оголошення початкової вартості продажу покупці не висловлюють бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою вартістю, то ведучий має право знизити вартість об'єкта, але не більш як на 10 відсотків. Якщо і після такого зниження об'єкт не продається, то торги припиняються.

Під час аукціону ведеться протокол, який підписується головою Комісії та покупцем, який одержав право на придбання об'єкта. У протоколі зазначаються фіксовані умови аукціону та ціна продажу об'єкта. У триденний термін протокол затверджується керівником підприємства-балансоутримувача.

Затверджений протокол є підставою для укладання протягом 10 днів договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та підприємством-балансоутримувачем.

Особа (фізична чи юридична), що стала переможцем конкурсу і відмовилась від підписання договору купівлі-продажу при повторному продажу об'єкта позбавляється права на участь у аукціоні.

Договір включає: відомості про підприємство-балансоутримувач та покупця; назву та коротку характеристику об'єкта продажу; остаточну ціну продажу об'єкта; взаємні зобов'язання підприємства-балансоутримувача та покупця; момент передачі об'єкта продажу покупцю (після сплати повної вартості придбаного майна); номери поточних рахунків; назви і адреси банківських установ; порядок розрахунків за придбане майно; інші умови на розсуд сторін.

Покупець зобов'язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору купівлі-продажу. Термін сплати може бути продовжено ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків від вартості продажу об'єкта.

Передача майна покупцю здійснюється після повної сплати ним грошових коштів за придбане майно шляхом укладання акту приймання - передачі.

Якщо майно не було продане на аукціоні, підприємство, організація чи установа на балансі яких перебуває об'єкт продажу, може прийняти рішення про повторний його продаж. У разі повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому разі початкову вартість може бути зменшено не більш як на 30 відсотків.

12. Кошти, отримані підприємствами, організаціями, установами від відчуження майна (крім об'єктів нерухомості), за вирахуванням плати за послуги та суми податків, залишаються у їх розпорядженні з правом подальшого використання на ремонт, модернізацію або придбання нових основних засобів.

Кошти, отримані підприємствами, організаціями, установами від відчуження об'єктів нерухомості, вносяться в дохід районного бюджету.

13. Керівники підприємств, організацій та установ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за дотримання порядку відчуження майна відповідно до цього Положення та за цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна.

Списання майна

14. З балансів підприємств, організацій, установ може бути списане майно, що відповідає таким критеріям:

а) непридатне для подальшого використання, виявлене в результаті інвентаризації як недостача, морально застаріле, фізично зношене. Крім того підлягають списанню будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв'язку з будівництвом нових об'єктів, розширенням, реконструкцією та технічним переоснащенням підприємства та такі, що зруйновані внаслідок атмосферного впливу і тривалого використання;

б) пошкоджене внаслідок аварій чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим та/або економічно недоцільним);

в) яке не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане іншим підприємствам, організаціям, установам або щодо якого не можуть бути визначені інші способи управління.

Знос майна, що за даними бухгалтерського обліку становить 100 відсотків вартості не може бути достатньою підставою для його списання.

15. Здійснення організаційних заходів зі списання майна покладається на підприємства, організації, установи, що є його балансоутримувачами.

16. Списання майна здійснюється після отримання на це відповідного дозволу, який надається:

- на списання об'єктів нерухомого майна – виключно за рішенням районної ради за поданням висновків і рекомендацій профільної комісії;

- на списання об'єктів (крім нерухомого майна) залишковою балансовою вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 2500 до 5000 гривень - розпорядженням голови районної ради за поданням висновків і рекомендацій профільної комісії;

- на списання об'єктів (крім нерухомого майна) залишковою балансовою вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 1000 гривень до 2500 гривень - за письмовим дозволом заступника голови районної ради за поданням висновків і рекомендацій профільної комісії.

Списання об'єктів (крім нерухомого майна) залишковою балансовою вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 1000 грн. здійснюється за наказом (розпорядженням) керівника підприємства, організації, установи, що є їх балансоутримувачем.

17. Для розгляду питання про надання дозволу на списання майна, його балансоутримувач надає такі документи:

- звернення з техніко-економічним обґрунтуванням необхідності списання майна;

- погодження галузевого заступника районної державної адміністрації (для заявників, що перебувають у відповідній сфері управління);

- акт на списання майна складений комісією відповідно до вимог п. 20;

- довідка про вартість майна, яке пропонується до списання, згідно з даними бухгалтерського обліку за встановленою формою.

18. Для визначення непридатності майна і встановлення неможливості та(або) неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості застосування інших шляхів його використання, а також для оформлення необхідної документації на списання майна наказом (розпорядженням) керівника балансоутримувача створюється комісія (або постійно діюча комісія) зі списання майна у складі:

- керівника або його заступника (голова комісії);

- начальника відповідного структурного підрозділу (служби);

- головного бухгалтера або його заступника;

- осіб, на яких покладено відповідальність за збереження основних засобів;

- працівників інженерних, технічних, технологічних, будівельних та інших служб підприємства, які добре знають об'єкт основних засобів.

До складу комісії (постійно діючої комісії) можуть входити представники громадських організацій, а також інші посадові особи (на розгляд керівника підприємства).

У випадку списання нерухомого майна до складу комісії обов'язково включається представник постійної профільної комісії районної ради з питань обліку, управління об’єктами комунальної власності, приватизації та житлово-комунального господарства виконавчого апарату районної ради.

19. При списанні майна комісія (постійно діюча комісія) зі списання майна:

а) проводить інвентаризацію майна, яке пропонується до списання;

б) проводить огляд майна, що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, плани поверхів, відомості дефектів тощо), а також дані бухгалтерського обліку;

в) установлює економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та(або) подальшого використання майна та вносить відповідні пропозиції;

г) установлює конкретні причини для списання майна: знищене (виявлене як нестача), фізичне або моральне зношення, реконструкція, порушення технічних (технологічних) умов експлуатації чи зберігання, аварія тощо;

д) установлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів об'єкта, який підлягає списанню, здійснює їх оцінку;

є) здійснює контроль за вилученням із списаного майна, придатних вузлів, деталей та матеріалів у тому числі кольорових та дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу, контролює здачу на відповідний склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

ж) складає акт на списання майна за встановленими типовими формами з обліку та списання основних засобів.

У тих випадках, коли обладнання списується у зв'язку з будівництвом нових, розширенням, реконструкцією та технічним переобладнанням діючих об'єктів, комісія повинна перевірити відповідність призначеного до списання обладнання, обладнанню, передбаченому в плані розширення, реконструкції і технічного переобладнання діючих підприємств, цехів (виробництв) і зробити в акті на їх списання посилання на пункт та дату затвердження плану.

20. За результатами роботи комісія складає акт на списання майна, до якого додаються:

  - довідка про вартість майна, яке пропонується до списання, згідно з даними бухгалтерського обліку;

- інші документи (про аварії, стихійне лихо, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо, за наявності).

В акті комісії зазначаються:

- терміни та результати проведення інвентаризації та огляду майна, пропозиції щодо шляхів використання майна, яке не підлягає списанню, заходи щодо відшкодування вартості майна, виявленого як нестача (знищеного, розукомплектованого);

- дані, які характеризують об'єкт: рік виготовлення або будівництва, дата введення його в експлуатацію, первісна вартість (переоцінена), сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених капітальних ремонтів та інше. При списанні автотранспортних засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і видається технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля;

- причини вибуття майна, стан майна, основних частин, деталей та вузлів, конструктивних елементів та економічне (технічне) обґрунтування недоцільності та(або) неможливості його відновлення. При списанні майна, яке вибуло внаслідок аварій, до акта про списання додається належним чином оформлена копія акта про аварію, де пояснюються причини, які призвели до аварії;

- дані про можливість використання окремих частин, матеріалів, вузлів деталей та їх вартість визначена комісією.

Акти на списання майна затверджуються керівником відповідного балансоутримувача.

21. Розбирання та демонтаж майна, яке пропонується до списання, проводиться тільки після отримання відповідного дозволу на списання цього майна.

22. Усі частини, деталі, вузли й агрегати розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ремонту та іншого подальшого використання, а також матеріали, отримані від ліквідації майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Непридатні для використання деталі та матеріали оприбутковуються як вторинна сировина.

23.Оцінка придатних деталей, вузлів, агрегатів, матеріалів, сировини, отриманих унаслідок списання об'єктів, здійснюється комісією (створеною згідно з вимогами п. 18 цього Положення) для визначення їх справедливої вартості. Справедлива вартість визначається з урахуванням первісної вартості матеріальних цінностей та фізичного і морального зношення.

При необхідності оцінка зазначених матеріальних цінностей може здійснюватись відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна.

24. Вилучені після демонтажу об'єктів списання деталі і вузли, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення й одночасного оприбуткування корисних деталей.

Безоплатна передача, списання і реалізація техніки, апаратури та інших основних засобів за цінами, нижчими від вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в них, забороняються.

Збитки від ліквідації неповністю амортизованих основних засобів відносяться на результати господарської діяльності підприємств, організацій, установ, за винятком випадків, коли інше передбачено чинним законодавством.

25. Кошти, отримані балансоутримувачами від реалізації списаних матеріальних цінностей, за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали (у тому числі відходи від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння, залишаються у розпорядженні балансоутримувачів і витрачаються на покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування зазначених матеріалів на приймальні пункти, на ремонт, модернізацію чи придбання нових основних засобів.

26. Посадові особи, які порушили порядок зберігання матеріальних цінностей або безгосподарно ставились до них (знищення, виявлення як нестача та ін.), несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Визначення та відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. №116 „Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей", Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей" та інших актів законодавства, чинних на момент здійснення процедури списання майна.

Відшкодування збитків здійснюється у встановленому законодавством порядку.

27. Щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним періодом балансоутримувачі подають до районної ради звіт про рух основних засобів за встановленою формою підписаний головним бухгалтером та затверджений керівником.

28. Керівники підприємств, організацій, установ та члени комісій є відповідальними згідно з чинним законодавством за достовірність інформації, наданої районній раді, та за дотримання порядку списання.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради Т.М.Александрова

 

pro-polozhennya-pro-poryadok-spisannya-kom.mayna-spl.vlas.ter.grom.rayonu.doc [84 Kb] (cкачувань: 17) : 22 March 2012 в 15:33

 

 

 

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання » 2012 рік » Сесія №17-26 » Сесія № 18

Календар новин

«    Жовтень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги