Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

ЗАПОВНЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ЗВІТУ З ЄСВ Як сплачуватимуть ЄСВ фермери у 2018 році?

опубліковано: 25-04-2018, 15:10, переглядів: 713,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

ЗАПОВНЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ЗВІТУ З ЄСВ Як сплачуватимуть ЄСВ фермери у 2018 році?

ЗАПОВНЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ЗВІТУ З ЄСВ

Як сплачуватимуть ЄСВ фермери у 2018 році?

 

  Якщо раніше члени фермерських господарств могли брати участь у загальнодержавному соціаль­ному страхуванні добровільно - уклавши договір та сплачуючи ЄСВ, то з 1 січня 2018 року вони стали платниками ЄСВ в обов'язковому порядку. У зв'язку з цим виникає ціла низка запитань. 

 

  Чи повинні члени фермерських господарств (далі - ФГ) реєструватися як платники ЄСВ і якщо так, то як саме?

 

  Взяття на облік членів фермерських господарств, оскільки на них не поширюється чинність Закону Укра­їни від 15 травня 2003 року № 755-ІУ «Про державну ре­єстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі-Закон № 755), здій­снюється контролюючим органом за місцезнаходжен­ням чи місцем проживання у день отримання від них заяви про взяття на облік платника єдиного внеску.

  У разі ухилення від взяття на облік або несвоєчас­ного подання заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску, на яких не поширюється чинність Закону № 755, накладається штраф у розмірі деся­ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (пункт 1 частини одинадцятої статті 25 Закону від 08.07.2010 № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання» (далі - Закон № 2464).

 

  Згідно з п. 5 ст. 4 Закону № 2464 платниками ЄСВ є члени ФГ, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підста­вах. Чи означає це, що особа, яка є членом ФГ і водночас працює на іншому підприємстві, де отримує заробітну плату, на яку нараховуєть­ся ЄСВ, не повинна сплачувати ЄСВ як член ФГ?

 

  З 01.01.2018, згідно з пунктом 5 частини першої статті 4 Закону № 2464, членів фермерського госпо­дарства, якщо вони не належать до осіб, які підля­гають страхуванню на інших підставах, визначено платниками єдиного внеску.

  Члени фермерського господарства, вичерпний перелік яких визначено частиною третьою статті З Закону України від 19 червня 2003 року № 973 «Про фермерське господарство», з 01.01.2018 зобов'язані стати на облік в органах Державної фіскальної служ­би (далі -ДФС).

  Зазначена норма не поширюється на членів ФГ, які є застрахованими особами (найманими праців­никами, фізичними особами-підприємцями, голо­вами фермерських господарств як юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців зі статусом сімейного фермерського господарства).

  У разі втрати членом фермерського господар­ства статусу застрахованої особи або статусу особи з інвалідністю, або припинення виплати соціальної допомоги, такий член фермерського господарства зобов'язаний стати на облік в органах ДФС як плат­ник єдиного внеску.

 

  Чи повинні сплачувати ЄСВ члени ФГ, які є пенсіонерами, студентами або неповнолітні­ми дітьми?

 

  Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону № 2464 зазначена норма не поширюється на членів фермерського господарства, якщо вони отриму­ють пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-І\/ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхуван­ня», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

  У разі втрати членом фермерського господар­ства статусу застрахованої особи або статусу особи з інвалідністю, або припинення виплати соціальної допомоги, такий член фермерського господарства зобов'язаний стати на облік в органах ДФС як плат­ник єдиного внеску.

 

  Член ФГ у 2017 році мав договір про добро­вільну участь у загальнодержавному соці­альному страхуванні, термін дії якого на 01.01.2018 не закінчився. Чи потрібно розривати такий договір і якщо так, то у якому порядку?

 

  Згідно з внесеними змінами, з 01.01.2018 чле­ни ФГ виключені з переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання (далі - єдиний внесок) (частина 1 статті 10 За­кону № 2464).

  Отже, за заявами про добровільну участь у сис­темі загальнообов'язкового державного соціаль­ного страхування, поданими членами фермерських господарств до органів ДФС, Договори про добро­вільну участь у системі загальнообов'язкового дер­жавного соціального страхування (далі - Договір) органи ДФС з 01.01.2018 не укладатимуть.

  Органами ДФС в односторонньому порядку на 31.12.2017 достроково розірвано укладені з члена­ми фермерських господарств Договори.

  Останнім звітним періодом (місяцем), за який члени фермерського господарства сплачують єди­ний внесок відповідно до укладеного Договору у розмірі 22,00%, є грудень 2017 року, граничний тер­мін сплати - до 22.01.2018.

  Члени фермерського господарства, з якими ро­зірвано Договори, у зв'язку зі зміною з 01.01.2018 законодавства про єдиний внесок, подають до ор­ганів ДФС самі за себе протягом ЗО календарних днів після розірвання Договору таблицю 1 Звіту про суми добровільних внесків, передбачених догово­ром про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів ДФС за формою згідно з додатком 6 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мі­ністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, за період з початку дії Договору по грудень 2017 року включно.

Дострокове розірвання Договорів у зазначено­му випадку не є підставою вважати Договори таки­ми, умови за якими не виконано.

  У подальшому така особа, у разі бажання, мати­ме право на укладення Договору, якщо належатиме до кола платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

 

  У які строки та за якою формою мають звітувати з ЄСВ члени фермерських гос­подарств?

 

  Порядок формування та подання страхуваль­никами звіту щодо сум нарахованого єдиного вне­ску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджено наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435 (далі - Порядок № 435). Форма за­значеного звіту наведена в Додатку 4 до Порядку № 435. Однак чинна нині форма звіту не передбачає особливостей звітування з ЄСВ членами ФГ. Тому за­раз розробляються зміни до Порядку № 435, якими буде встановлено форму звіту для фермерів та по­рядок його подання.

  Щодо періодичності звітування з ЄСВ, то планується, що фермери звітуватимуть раз на рік (поки що такої нор­ми в законодавстві немає!), тобто перший звіт подавати­меться у 2019 році.

 

  Коли та у якому розмірі сплачувати єдиний соціальний внесок?

 

  Базою нарахування єдиного внеску з 01.01.2018 для членів фермерського господарства є сума доходу (прибутку), отриманого від їхньої діяль­ності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхо­вого внеску на місяць (абзац перший пункту 2 час­тини першої статті 7 Закону № 2464).

  У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окре­мому місяці звітного кварталу, такий платник зобов'язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нара­хування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (абзац другий пункту 2 частини пер­шої статті 7 Закону № 2464).

  Після взяття на облік в органах ДФС платниками єдиного внеску на членів фермерських господарств поширюються обов'язки, визначені, зокрема, пунк­том 1 частини другої статті 6 Закону № 2464, щодо своєчасного та в повному обсязі нараховування, об­числення і сплати єдиного внеску.

  Платники єдиного внеску, зазначені, зокрема, у пункті 5 частини першої статті 4 Закону № 2464, зобов'язані сплачувати за себе єдиний внесок, нара­хований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої статті 9 Закону № 2464).

  Такі платники можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансового платежу в розмірі, який само­стійно визначили. При цьому суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здій­снюється ним за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

  Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фі­нансового стану платника (частина дванадцята ст. 9 Закону № 2464), а за порушення законодавства про єдиний внесок, зокрема за несвоєчасну сплату (не­своєчасне перерахування) єдиного внеску, передба­чено фінансову відповідальність, а саме:

  • за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перераху­вання) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20% своєчасно несплачених сум (пункт 2 частини одинадцятої статті 25 Закону № 2464);
  • згідно з частинами десятою та тринадцятою статті 25 Закону № 2464 на суму недоїмки нарахо­вується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені, передбаченої Законом № 2464, починається з першого календарного дня, що настає за днем закін­чення строку внесення відповідного платежу, до дня фактичної сплати (перерахування) включно.

 

Чи потрібно сплачувати ЄСВ, якщо член ФГ знаходиться у декретній відпустці по до­гляду за дитиною?

 

  Ні, особа знаходиться на обліку в соцзахисті і за неї звітують органи соціального захисту на­селення.

 

Олешківський відділ обслуговування громадян (сервісний центр)

головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області

Теги: Якщо

Категорія: Нормативна база » Про інформацію

Календар новин

«    Березень 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги