Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Про затвердження Положення про порядок призначення

опубліковано: 28-11-2012, 15:38, переглядів: 2563,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

двадцять четвертої сесії районної ради VІ скликання

 

від 22.11.2012 №279

м. Гола Пристань

 

Про затвердження Положення про порядок

призначення і звільнення з посад керівників підприємств,

установ та закладів, що перебувають у спільній власності

територіальних громад району

 

     Враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань обліку, управління об’єктами комунальної власності, приватизації та житлово-комунального господарства від 21.09.2012 №15/14, керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

 

в и р і ш и л а :

     1. Затвердити Положення про порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад району (додається) та Типову форму контракту з керівниками підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній (комунальній) власності територіальних громад району (додається).

 

     2. Виконавчому апарату районної ради привести у відповідність з додатком Положення контракти з керівниками об’єктів комунальної власності територіальних громад району.

 

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань обліку, управління об’єктами комунальної власності, приватизації та житлово-комунального господарства.

 

Голова районної ради                                                            Г.В.Попов

 

 

Додаток до рішення

двадцять четвертої сесії

районної ради VІ скликання

від 22.11.2012 №279

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАД КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМТСВ, УСТАНОВ ТА ЗАКЛАДІВ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У СПІЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РАЙОНУ

 

1.Загальні положення

     Положення про призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ та закладів що перебувають у спільній власності територіальних громад Голопристанського району (далі-Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, Закону України „Про місцеве застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що знаходиться в загальнодержавній власності” та постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 р. № 597 „Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності”.

Дія Положення поширюється на керівників комунальних підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад Голопристанського району в управлінні Голопристанської районної ради.

     1.1. Положення визначає порядок:

     - призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств;

     - укладення і розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств.

     1.2. В цьому Положенні використовуються такі поняття:

„Комунальні підприємства” – підприємства, установи та організації, що належать до спільної власності територіальних громад району.

„Керівники” – керівники комунальних підприємств, установ та організацій, що належать до спільної власності територіальних громад району.

 

2. Порядок призначення на посаду

та укладання контракту з Керівником

     2.1. Керівники призначаються на посаду і звільняються з посади за рішенням Голопристанської районної ради, прийнятим на її пленарному засіданні.

     Керівники призначаються на посаду на термін від одного до п’яти років. При укладанні контракту з Керівником угодою сторін може бути обумовлений строк випробування з метою перевірки його відповідності займаній посаді, крім випадків, коли випробування відповідно до законодавства не встановлюється. Умова про випробування та його строк повинна бути зазначена у відповідному рішенні районної ради про призначення особи на посаду Керівника.

     2.2. Контракт укладається в письмовій формі протягом 10 робочих днів від дати прийняття рішення районною радою про призначення Керівника.

     2.3. З керівниками підприємств, раніше призначеними на посади, контракти можуть бути укладені або продовженні в установленому законом порядку.

     2.4. Ініціатива щодо призначення Керівника може виходити від:

     - голови районної ради;

     - голови районної державної адміністрації

     - постійної (профільної) комісії районної ради;

     2.5. Кандидатури на посаду Керівника попередньо розглядаються відповідно на засіданні постійної (профільної) комісії районної ради, яка надає свої пропозиції.

     2.6. Для розгляду питання про призначення на посаду Керівника ініціатор призначення надає до виконавчого апарату Голопристанської районної ради:

     - лист-пропозицію, в якому обов’язково зазначається прізвище, ім’я, по батькові, рік та місце народження кандидата на посаду та обґрунтування доцільності його призначення на відповідну посаду;

     - рекомендацію постійної (профільної) комісії районної ради ( у разі її ініціативи про призначення Керівника);

     - заяву кандидата на посаду Керівника (далі - кандидат) про призначення на посаду;

     - автобіографію кандидата;

     - копію диплома про вищу освіту або інші документи, що підтверджують освіту і підвищення кваліфікації;

     - копію трудової книжки кандидата;

     - копію паспорта та ідентифікаційного коду кандидата;

     - проект контракту з Керівником.

     2.7. Виконавчий апарат ради, у разі невідповідності наданих документів установленим вимогам, у п’ятиденний термін повідомляє про це ініціатора. Якщо протягом 10 календарних днів документи не приводяться у відповідність до встановлених вимог, вони залишаються без руху.

     2.8. Якщо надані документи відповідають установленим вимогам, виконавчий апарат районної ради готує пакет документів для розгляду на засіданні постійної (профільної) комісії районної ради по питанню призначення кандидатури на посаду Керівника.

     2.9. Постійна (профільна) комісія готує свої висновки і пропозиції щодо запропонованої кандидатури для розгляду на пленарному засіданні районної ради та проект рішення районної ради.

     2.10. Кандидат на посаду Керівника може також визначитись за конкурсом у випадках, прямо передбачених законодавством України та за рішенням районної ради.

     2.11. Після прийняття рішення районною радою про призначення Керівника на посаду в 10-денний проводиться укладання контракту з ним, як з керівником об’єкту комунальної власності.

     2.12. У разі відхилення районною радою кандидатури Керівника, ця кандидатура не може бути повторно внесена на розгляд районної ради.

     2.13. Контракт укладається в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один зберігається у виконавчому апараті районної ради, другий у Керівника.

     2.14.У контракті передбачаються строк його дії, вимоги до збереження майна спільної власності територіальних громад району, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт), умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих на себе Керівником зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану комунального підприємства, включаючи обов’язкове підвищення кваліфікації або перепідготовку протягом строку дії контракту (але не рідше одного разу на п’ять років).

     2.15. У контракті, крім загальних вимог, враховуються показники ефективності використання майна і прибутку, а також показники майнового стану підприємства. Ураховуючи особливості виробництва, у контракті можуть бути передбачені інші умови.

     2.16. У контракті обов’язково закріплюються наступні умови:

     - виконання комунальним підприємством зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів та своєчасності виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості;

     - обов’язкового складання в порядку, погодженому із заступником голови районної ради (за розподілом обов’язків), та подання на затвердження голові ради річних фінансових планів, а також плану стратегічного розвитку комунального підприємства.

     2.17. Умови оплати праці Керівника комунального підприємства визначаються у контракті та повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів виробничо-господарської діяльності комунального підприємства.

     2.18. У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці щодо встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи.

     2.19. Тривалість відпустки Керівника не може бути меншою, ніж передбачено чинним Законодавством України.

     2.20. При укладенні контракту сторони можуть передбачати додаткові пільги, не встановлені чинним законодавством. Додаткові пільги надають за рахунок власних видатків затверджених кошторисом витрат (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо). Аналіз виконання умов, внесених до контрактів з керівниками підприємств, розглядається заступником голови районної ради (за розподілом обов’язків) із залученням спеціалістів виконавчого апарату районної ради, а також депутатів районної ради, та подається голові районної ради для затвердження.

     2.21. У разі відмови Керівника укласти контракт, трудовий договір з ним припиняється на підставі п.6 ст.36 Кодексу законів про працю України (відмова працівника від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці).

     2.22. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено контрактом, і може бути змінений тільки за письмовою угодою сторін.

     2.23. За два місяці до закінчення строку дії контракту Керівник подає до районної ради письмову заяву про укладення контракту з ним на новий термін. У разі відмови від подальшого укладення контракту за узгодженням з галузевим відділом районної державної адміністрації або за поданням районної державної адміністрації надає пропозицію щодо іншої кандидатури на посаду Керівника або виконуючого обов’язки.

     За відсутності заяви від Керівника на продовження контракту по закінченні строку його дії трудовий договір вважається припиненим.

     Право щодо подання кандидатури на посаду виконуючого обов’язки Керівника підприємства так як і на посаду Керівника належить голові районної ради, голові районної державної адміністрації та постійній (профільної) комісії районної ради.

     2.23. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення контролю за виконанням Керівником положень укладеного контракту.

     2.24. Керівник звітує на засіданнях постійних комісій районної ради або за рекомендацією постійних (профільних) комісій на пленарному засіданні районної ради про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність, збереження та ефективність використання майна не рідше одного разу на рік.

 

3. Порядок звільнення з посади

та розірвання контракту з Керівником

     3.1. Звільнення з посади Керівника здійснюється за рішенням районної ради:

     - з ініціативи Керівника;

      - з ініціативи голови районної ради та (або) голови районної державної адміністрації;

     - з ініціативи районної ради;

     - з ініціативи начальника галузевого відділу районної державної адміністрації;

     - за рішенням суду;

     - у зв’язку із закінченням строку дії контракту;

     - з інших підстав, передбачених контрактом та чинним законодавством .

     3.2. Питання щодо звільнення Керівника з посади попередньо розглядається відповідно постійною (профільною) комісією районної ради, про що вносяться відповідні рекомендації щодо звільнення Керівника на розгляд пленарного засідання районної ради. На засідання комісії можуть бути запрошеними Керівник, представники виконавчого апарату районної ради та галузевого відділу районної державної адміністрації, інші зацікавлені особи.

     3.3. Звільнення з посади Керівника здійснюється з підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, а також з підстав передбачених контрактом та іншими законодавчими актами у терміни, визначені рішенням районної ради та чинним законодавством України.

     3.4. При підготовці проекту рішення районної ради про звільнення з посади Керівника одночасно готується проект рішення районної ради про призначення нової кандидатури на посаду Керівника або виконуючого обов’язки Керівника.

     3.5. Рішення про звільнення Керівника з займаної посади приймається на пленарному засіданні районної ради шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загального складу районної ради.

     3.6. При вирішенні питань, не визначених цим Положенням та Контрактом, застосовуються норми чинного законодавства України.

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарата районної ради                                                      Т.М.Александрова

 

polozhennya-pro-priznachennya-kervnikv.doc [136.5 Kb] (cкачувань: 29) : 28 November 2012 в 15:35

 

 

 

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання » 2012 рік » Сесія №17-26 » Сесія № 24

Календар новин

«    Лютий 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги