Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Про Регламент Голопристанської районної ради VІ скликання

опубліковано: 2-09-2011, 10:30, переглядів: 1209,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

другої сесії районної ради VІ скликання

 

від 25.11.2010 № 8

м. Гола Пристань

 

 

Про Регламент Голопристанської

районної ради VІ скликання

 

      Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити Регламент Голопристанської районної ради VІ скликання (додаються).

 

 

 

Голова районної ради                                                                Г.В.Попов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ІІ сесії

районної ради VІ скликання

від 25.11.2010 № 8

РЕГЛАМЕНТ

Голопристанської районної ради VІ скликання

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1. Основні терміни, використані в цьому Регламенті, мають таке значення:

 

загальний склад ради - кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону;

 

склад ради - кількість депутатів, обраних до районної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

 

правомочний склад ради - кількість депутатів, обраних до районної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради;

 

виступ - публічне виголошення промови;

 

доповідь - повідомлення на певну тему;

 

репліка - коротке висловлювання, зауваження одного співбесідника іншому з нагоди чого-небудь. Зауваження, висловлення з місця доповідачеві або виступаючому;

 

поправка - уточнення з урахуванням чого-небудь;

 

пропозиція - те, що пропонується увазі того чи іншого виступаючого, виноситься на обговорення;

 

фракція - організована група членів політичної партії за можливості участі в ній позапартійних депутатів, які підтримують політичну спрямованість фракції, що здійснює політику відповідної партії в раді;

 

депутатська група - об'єднання депутатів районної ради за спільністю проблем, які вони вирішують або іншими ознаками.

2. Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Регламентом та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються порядку діяльності районної ради. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову районної ради, заступника голови районної ради та комісію з питань регламенту депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, законності, правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.

 

3. Регламент районної ради VІ скликання (далі - Регламент) є нормативним актом ради, який встановлює порядок скликання сесій ради, порядок підготовки і розгляду нею питань (постійні комісії, контрольні комісії, президія, групи, фракції, внесення пропозицій, голосування, види голосування, прийняття рішень, їх взаємовідносини при підготовці та прийнятті рішення), прийняття рішення про затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань, порядок роботи сесії, проведення сесій районної ради, її пленарних засідань, процедури формування постійних комісій, депутатських груп, фракцій, їх функції та форми роботи.

 

4. Робота районної ради як органу самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальної громади району, базується на принципах законності, відкритості, гласності, колегіальності, широкого залучення громадськості до управління справами.

Гласність та відкритість роботи районної ради забезпечується шляхом публікацій у друкованих засобах масової інформації. За рішенням районної ради, більшістю голосів від загального складу ради, можуть проводитися закриті пленарні засідання районної ради.

Робота районної ради ведеться державною мовою. У разі, коли депутат не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою, що розповсюджена на території району. На будівлі районної ради постійно встановлюється Державний прапор України. У залі пленарних засідань встановлюється Державний прапор України та прапор територіальної громади, а також Державний Герб України та герб територіальної громади.

Розділ 2. Депутат районної ради

 

Глава 1. Організація діяльності

 

1.1. Депутат районної ради набуває своїх повноважень у результаті обрання його до районної ради відповідно до Закону України «Про вибори депутатів Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Повноваження депутата починаються з дня відкриття першої сесії районної ради - з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії районної ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної ради.

Суперечки щодо набуття повноважень депутата районної ради вирішуються судом.

 

1.2. Депутату районної ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав і обов'язків, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом.

Після набуття депутатом повноважень йому видається посвідчення і нагрудний знак.

Для здійснення повноважень депутат районної ради може мати до п'яти помічників-консультантів, умови діяльності яких визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується районної радою не пізніше ніж на третій сесії районної ради чергового скликання.

Помічникам депутата районної ради на підставі особистої заяви депутата, поданої до виконавчого апарату районної ради, видаються посвідчення помічника депутата районної ради. Посвідчення видається строком на два роки і підлягає подальшому продовженню на підставі відповідного клопотання депутата районної ради. Посвідчення помічникам депутатів районної ради виготовляються за рахунок коштів районного бюджету. У разі припинення повноважень помічника депутат районної ради повідомляє про це виконавчий апарат районної ради у 3-денний термін, після чого депутат здає посвідчення у виконавчий апарат районної ради.

1.3. Депутат районної ради представляє в районній раді інтереси територіальної громади району, має всю повноту прав, що забезпечує його активну участь у діяльності ради та органів, що нею утворюються, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат районної ради, крім голови районної ради і його заступника, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

 

1.4. Депутат районної ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях районної ради та її органів, до складу яких він входить.

Депутат набуває право ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

Кожен депутат в районній раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Передача голосу не допускається.

Депутат районної ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

 

1.5. Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути особисто присутнім на засіданнях районної ради та її органів, до яких його обрано. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

Відсутність депутата на засіданнях районної ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин, про які він зобов’язаний інформувати виконавчий апарат районної ради.

1.6. Депутат районної ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

2) офіційно представляти виборців у раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

 

8) порушувати питання про недовіру голові районної ради та його заступнику.

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

 

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

 

13) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

15) об'єднуватися з іншими депутатами районної ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до чинного законодавства та Регламенту ради;

16) передавати головуючому тексти своїх не виголошених виступів, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь;

17) мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень ради.

 

1.7. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, голови районної ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району, голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до компетенції ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Депутатський запит оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, а також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит.

Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні районної ради.

Головуючий на засіданні інформує раду про депутатські запити, які внесені і не оголошені на засіданні. Виконавчий апарат районної ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.

Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради.

Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до наступного абзацу цієї статті. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату районної ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів районної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

1.8. Депутатське звернення - викладена у письмовій формі вимога депутата районної ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до органів виконавчої влади, органів самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Органи виконавчої влади, органи самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, до яких звернувся депутат районної ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а у разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як у місячний строк. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату районної ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Депутат районної ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що органи виконавчої влади, органи самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо органи виконавчої влади, органи самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 1.7. цього Регламенту.

 

1.9. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані письмово через виконавчий апарат районної ради. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або надана депутатові особисто.

Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

Глава 2. Депутатські групи

 

2.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

Депутати районної ради об'єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують.

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата районної ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

Депутатська група може бути утворена на визначений термін або на термін скликання в будь-який час протягом строку повноважень районної ради даного скликання, за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатські групи складаються не менше як з п'яти депутатів ради.

Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу. Керівник депутатської групи входить до складу Президії районної ради.

Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи, із зазначенням її назви, мети, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Глава 3. Депутатські фракції

 

3.1. Депутати районної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше п'яти депутатів районної ради. З числа членів депутатської фракції обирається керівник фракції, який входить до складу Президії районної ради.

До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати районної ради, які підтримують політичну спрямованість фракції.

Порядок роботи депутатської фракції, вступу до фракції та виходу чи виключення з неї визначаються самою фракцією. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів районної ради головуючим на пленарному засіданні ради.

Про зміни в складі депутатської фракції її уповноважений представник письмово повідомляє виконавчий апарат районної ради (чи секретаріат сесії); це повідомлення підписує і депутат щодо якого воно подається або лише уповноважений представник депутатської фракції, якщо депутата виключено з неї.

У разі коли склад депутатської фракції стає меншим від установленої кількості, вона після 15 днів оголошується головою районної ради розпущеною. Розпуск (саморозпуск) депутатської фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів районної ради, за винятком Президії районної ради, представництво в якій втрачається.

Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову районної ради.

 

3.2. Депутатські групи, фракції мають право:

 

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

 

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

 

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

 

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

 

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Розділ 3. Посадові особи та органи районної ради, порядок їх формування

 

Глава 1. Голова районної ради

 

1.1. Голова районної ради є головною посадовою особою в раді, обирається з числа депутатів таємним голосуванням у межах строку повноважень районної ради.

Повноваження голови районної ради визначаються чинним законодавством, рішеннями ради і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

При здійсненні наданих повноважень голова районної ради є підзвітним перед радою.

Щорічно голова районної ради зобов'язаний прозвітувати перед радою про свою діяльність.

Конкретна дата звіту перед радою визначається на засіданні Президії ради.

Районна рада більшістю голосів може зажадати позачергового звіту голови районної ради, якщо за це проголосувало більше половини від загального складу ради і від попереднього звіту пройшло не менше як три місяці.

 

1.2 Голова районної ради в міжсесійний період видає розпорядження з питань передбачених ст..55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також:

 

- звільнення керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад району, за їх власним бажанням, угодою сторін та призначення виконуючих їх обов’язки;

 

- оголошення конкурсу на право заміщення вакантних посад керівників зазначених підприємств, установ, закладів згідно із Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад району, затвердженого рішенням сесії районної ради шостого скликання.

Глава 2. Заступник голови районної ради

 

2.1. Заступник голови районної ради обирається відповідною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання , крім випадків дострокового припинення його повноважень.

 

2.2. Заступник голови районної ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд районної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної ради.

 

2.3. Заступник голови районної ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови відповідної ради.

 

Глава 3. Постійні і тимчасові контрольні комісії районної ради

 

3.1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Постійні комісії ради обираються нею на строк повноважень ради у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість і порядок організації їх роботи визначаються Положенням про постійні комісії, що затверджується радою. Кандидатури для обрання голів постійних комісій ради вносяться головою районної ради з урахуванням пропозицій депутатських фракцій пропорційно представництв та з урахуванням згоди кандидатів. У разі внесення головою узгодженого з депутатськими фракціями списку постійних комісій за процедурним рішенням ради голосування здійснюється за списком у цілому, при цьому обговорення кандидатур на пленарному засіданні не проводиться. Список для обрання голів постійних комісій ради повинен містити:

 

- назви всіх постійних комісій;

 

- прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посади голів відповідних постійних комісій;

 

- дані про їх партійну належність;

 

- назви фракцій, які висунули відповідні кандидатури;

 

У разі, коли голосування за списком не призвело до їх обрання, голова вносить кандидатури на посаду голів, які обираються голосуванням по персональним кандидатурам.

 

3.2. Постійні комісії районної ради охоплюють усі сфери діяльності, пов'язані з виконанням власних повноважень органами місцевого самоврядування, їх перелік визначається відповідним рішенням районної ради.

Повноваження постійних комісій визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Положенням про постійні комісії районної ради», що затверджується відповідним рішенням районної ради не пізніше ніж на другій сесії новообраної ради.

 

3.3 Депутат районної ради може бути членом тільки однієї постійної комісії. Голова і заступник голови районної ради не входять до складу постійних комісій.

Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

 

3.4. Робота постійних комісій районної ради здійснюється на підставі затверджених районною радою планів, а також за дорученням голови районної ради, заступника голови районної ради або за власною ініціативою. Постійні комісії попередньо розглядають проекти програм економічного, соціального і культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, організовують розробку депутатами проектів рішень ради та готують висновки з цих питань, її представники виступають на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії за дорученням голови районної ради, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевої державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Порядок денний кожного окремого засідання постійної комісії розробляється її головою на підставі плану роботи районної ради, з урахуванням пропозицій членів комісій, доручень наданих головою районної ради, заступником голови районної ради, та інших питань, ініційованих комісією.

Порядок денний засідання комісії затверджується рішенням комісії і надається голові або заступнику голови районної ради до відома.

Кожен член комісії має право вносити пропозиції до порядку денного засідання постійної комісії за один день до такого засідання, подавши їх особисто голові комісії або у виконавчий апарат районної ради.

 

3.5. Засідання постійної комісії районної ради скликаються головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини від загального складу комісії. Засідання комісії може бути скликане позачергово на вимогу депутатів, які складають не менше третини від складу членів комісії.

 

3.6. Депутат районної ради, член комісії зобов'язаний бути присутнім на її засіданні і брати в ньому активну участь.

Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов'язаний попередньо повідомити про це голову комісії, заступника голови районної ради або відповідального працівника апарату районної ради (письмово, усно, за телефоном).

 

3.7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може:

 

- створювати тимчасові підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і фахівців;

 

- утворювати підкомісії за галузевим принципом для оперативного та деталізованого вирішення питань та розробки проектів рішень ради.

 

У такому разі протоколи засідань підписуються головами комісій.

 

3.8. У роботі постійних комісій можуть брати участь запрошені: заступники голови районної державної адміністрації, керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів, підприємств та організацій, які визначені комісією доповідати з питань порядку денного засідання постійної комісії, а також представники підприємств, установ, організацій та громадяни.

Депутати мають право брати участь у засіданнях постійних комісій, до складу яких вони не обрані, з правом дорадчого голосу.

 

3.9. За результатами вивчення і розгляду питань постійною комісією, не пізніше 15 днів, складається протокол, який підписується головою та секретарем комісії. У протоколі комісії повинно бути відображено чітку позицію з розглянутого питання й зроблено відповідні висновки та дано рекомендації. Такі висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії та в п’ятиденний термін направляються до виконавців. Витяги із протоколів засідань постійних комісій, завірені печаткою апарату районної ради, надаються згідно з рекомендаціями комісій та на письмове звернення зацікавлених осіб, подане на ім'я голови районної ради.

3.10. Для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до її компетенції, можуть створюватися тимчасові контрольні комісії ради.

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

У складі тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за бажанням усі депутатські фракції та групи ради за принципом пропорційного представництва.

Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат щодо якого має або може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосуються діяльності депутата, в тому числі юридичних осіб, до керівництва яким чи до власності яких депутат або його близькі та рідні особи мають безпосереднє відношення.

 

3.11. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради, інші матеріали, які поширюються серед депутатів.

Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Глава 4. Президія районної ради

 

4.1. З метою попереднього узгодження питань, що вносяться на розгляд сесій ради, у складі ради утворюється та діє консультативно-погоджувальний орган - Президія районної ради, яка утворюється районною радою на строк її повноважень і є її дорадчим органом.

До складу Президії районної ради входять за посадою:

 

- голова районної ради;

 

- заступник голови районної ради;

 

- голови постійних комісій;

 

- керівники депутатських фракцій та депутатських груп

 

Головою Президії районної ради є голова районної ради, який головує на її засіданнях. Засідання Президії районної ради протоколюються, протокол підписується головуючим (головою районної ради).

У разі неможливості присутності на засіданні Президії районної ради когось із голів постійних комісій, керівників депутатських фракцій та груп, ці постійні комісії, депутатські фракції та групи представляють заступники голів постійних комісій, а також заступники голів фракцій та груп.

 

4.2. Президія районної ради є постійно діючим дорадчим органом, підзвітним раді, забезпечує колективний розгляд і вирішення питань поточної роботи ради у період між сесіями.

Президія районної ради:

 

- розглядає пропозиції з питань порядку денного сесії, затверджує пропозиції щодо переліку питань порядку денного за висновками постійних комісій та робочої групи;

 

- забезпечує аналіз стану справ з питань, які віднесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;

 

- координує діяльність постійних комісій, сприяє організації виконання їх пропозицій і рекомендацій;

 

- сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесію районної ради пропозиції з питань, пов'язаних із реалізацією прав і обов'язків депутатів, розвитку гласності;

 

- розглядає інші питання поточної роботи районної ради.

 

4.3. Обов'язковим є проведення засідання Президії районної ради у не пленарний період проведення сесій районної ради, але не пізніше, як за день до її пленарного засідання.

Президія районної ради попередньо розглядає висновки і рекомендації робочої групи з підготовки чергової сесії стосовно проектів рішень, визначає ступінь їх готовності для розгляду її на пленарному засіданні районної ради.

 

4.4. Засідання Президії районної ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, і є правомочними за наявності більше половини від її складу.

Засідання Президії районної ради веде голова районної ради, а у разі його відсутності - заступник голови районної ради.

 

4.5. На запрошення Президії районної ради або запрошення її членів, на її засіданнях можуть бути присутніми представники органів державної виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, підприємств, установ, організацій та громадяни.

 

4.6. Президія районної ради приймає свої рішення простою більшістю від присутніх на засіданні, які мають дорадчий характер.

Розділ 4 Сесії районної ради

 

Глава 1. Порядок скликання, підготовки та проведення сесій районної ради та пленарних засідань

 

1.1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається із засідань постійних комісій і пленарних засідань районної ради.

 

1.2. Сесії районної ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

 

1.3. Сесія може бути також скликана заступником голови ради у таких випадках:

 

- відповідно до доручення голови районної ради;

 

- якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

 

1.4. У разі, якщо голова районної ради або заступник голови районної ради у двотижневий строк не скликають сесію, на вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу районної ради, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією районної ради.

 

1.5. Рішення про скликання сесії районної ради доводиться до відома депутатів, населення району через засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до її пленарного засідання, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до нього, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

Повідомлення депутатів районної ради та запрошених здійснюється письмово, усно, телефонограмою не менш як за десять днів до дня чергової сесії або протягом дня, що передує дню позачергової сесії.

 

1.6. Пропозиції щодо скликання сесії районної ради у позачерговому порядку подаються голові районної ради заступником голови районної ради, головою постійної комісії, однією третиною депутатів районної ради від її складу, головою районної державної адміністрації у письмовому вигляді, із зазначенням питань, для розгляду яких пропонується скликати сесію, і обґрунтуванням необхідності її скликання.

 

1.7. У разі скликання сесії відповідно до плану роботи районної ради на поточний рік, виконавчим апаратом районної ради розробляється план її підготовки та проведення, що затверджується головою районної ради і дотримання якого є обов'язковим для депутатів районної ради та працівників її виконавчого апарату.

Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.

Сесію районної ради відкриває і веде голова районної ради або заступник голови районної ради, або один із депутатів районної ради, якого уповноважила на це сесія районної ради, скликана однією третиною депутатів районної ради від її складу. При обговоренні звіту голови районної ради та при обговоренні питань, що стосуються особисто голови районної ради, сесію веде у разі його відсутності заступник голови районної ради, або один із депутатів за дорученням ради.

 

1.8. Депутат районної ради зобов'язаний бути присутнім на сесії ради і брати участь в її роботі. У разі неможливості прибуття на сесію, депутат зобов'язаний повідомити про це голову районної ради, заступника голови районної ради або працівників апарату районної ради до початку роботи сесії (письмово, усно, за телефоном).

У роботі сесії районної ради беруть участь запрошені. Список запрошених складається робочою групою.

На пленарне засіданні районної ради можуть бути запрошені: голова райдержадміністрації, керівники її відділів та управлінь, голови сільських рад та міський голова, керівники підприємств, установ, організацій, депутати різних рівнів рад, представники політичних партій, громадяни.

 

1.9. Відкриття сесії оголошується головуючим на початку пленарного засідання.

Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє її номер, скликання ради та оголошує підставу до скликання відповідно до цього Регламенту.

На кожній сесії перед затвердженням порядку денного та регламенту роботи сесії відводиться 30 хвилин для оголошення звернень, пропозицій, листів. Для кожного оголошення надається до 7 хвилин. Черговість оголошень встановлює секретаріат сесії.

Завершення сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні після завершення розгляду усіх питань, що були включені до порядку денного.

Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

У разі, якщо сесія не визначилась щодо всіх питань порядку денного, на її засіданні невідкладно вирішується питання перерви у засіданні сесії. Засідання сесії не може перериватися більш ніж на сім днів. Питання перерви в засіданні та її тривалості, дата та час продовження засідання сесії розглядаються невідкладно радою і рішення стосовно згаданих питань приймається більшістю голосів від загального складу районної ради.

Кожна сесія районної ради починається і завершується виконанням у залі засідань районної ради Державного Гімну України.

Глава 2. Підготовка питань та проектів рішень на розгляд сесії районної ради

 

2.1. Право на надання пропозицій до рішень районної ради та ініціативу їх подання на затвердження сесією районної ради мають лише депутати районної ради.

Узгодження питань та проектів рішень на розгляд сесії здійснюється постійними комісіями, Президією районної ради, робочою групою, яка утворюється радою з числа депутатів районної ради.

Для підготовки питань постійні депутатські комісії, депутатські групи, фракції, Президія районної ради або робоча група можуть утворювати підготовчі комісії із залученням представників громадськості, спеціалістів.

 

2.2. Попередньо на громадських слуханнях розглядаються проекти:

 

1) районної програми економічного, соціального і культурного розвитку району, цільових програм з інших питань та звітів про їх виконання;

 

2) районного бюджету, затвердження звітів про виконання районного бюджету за відповідний період, внесення змін до районного бюджету;

 

3) регуляторних актів.

 

2.3. Проекти рішень з питань, що не передбачені у п. 2.2. Регламенту, готуються депутатами районної ради або головою районної ради. Ініціювання розробки проектів рішень сесії районної ради депутатами районної ради та головою районної ради можливе після попереднього розгляду відповідною постійною комісією та на підставі наданих нею висновків та рекомендацій.

 

2.4. За результатами вивчення питань, зазначених у п. 2.2. Регламенту, робочій групі подаються необхідні довідки, доповідні записки, інформація про заходи або пропозиції та проект рішення сесії.

 

2.5. Проект рішення, який пропонується на розгляд районної ради, повинен складатися із:

 

- преамбули, яка визначає чітко сформульовану мету прийняття рішення, короткий аналіз та об'єктивну і принципову оцінку стану справ з обговорюваного питання, містить посилання на законодавчі та інші нормативні документи, рішення районної ради, висновки та рекомендації постійних комісій, які повинна врахувати районна рада при прийнятті рішення;

 

- вирішальної частини, в якій чітко формулюються завдання, визначаються виконавці та строки виконання рішення;

 

- якщо рішення містить конкретні завдання (кому, що і в який термін виконати), то повинен передбачатися пункт щодо покладання контролю за ходом виконання рішення на одну із постійних комісій районної ради;

 

- якщо рішення має нормативний характер або є регуляторним актом, то обов'язковим є передбачення пункту щодо його оприлюднення та строку введення в дію.

 

2.6. Проект рішення сесії попередньо друкується суб'єктом його подання і надається для його попереднього обговорення постійній комісії, до відання якої відноситься питання, робочій групі, до депутатських груп та фракцій. Якщо проект передбачає залучення бюджетних коштів, то він також має погоджуватися з начальником фінансового управління районної державної адміністрації.

До проекту рішення додаються:

 

- список осіб, яких необхідно запросити на сесію при розгляді цього питання;

 

- якщо є особливі думки або заперечення по суті проекту рішення з боку осіб, діяльність яких розглядалася, або які візують проект рішення;

 

- за необхідності фінансових витрат для реалізації рішення до проекту додається його економічне обґрунтування.

 

2.7. Проекти рішень сесії районної ради подаються депутатами районної ради чи районною державною адміністрацією до виконавчого апарату для їх реєстрації за 10 днів до пленарного засідання чергової сесії. У випадку позачергової сесії за - 1 день.

Якщо запропонований проект рішення у зв’язку з проголосованими до нього змінами і доповненнями потребує істотного редагування та узгодження, сесія може прийняти рішення про перерву у засіданні для узгодження проекту з відповідними суб’єктами. Після цього рішення голосується в цілому. Проекти рішень сесії та необхідні матеріали по них тиражуються представниками організаційного відділу виконавчого апарату районної ради в кількості 50 примірників протягом одного дня з моменту їх отримання і передаються відповідним особам.

Перший примірник проекту рішення візується виконавцем, керуючим справами виконавчого апарату районної ради, начальником юридичного відділу, начальником організаційного відділу виконавчого апарату районної ради.

У разі незгоди із проектом рішення, суб’єкт, яким візується проект рішення, має право надати письмовий висновок щодо своїх зауважень до даного проекту рішення, який обов’язково розглядається та приймається до уваги при прийнятті рішення.

 

2.8. Робоча група для підготовки чергової сесії утворюється рішенням районної ради у складі депутатів районної ради, представників кожної депутатської фракції. Керівником робочої групи визначається один із голів постійних комісій районної ради в залежності від характеру питань, що плануються до розгляду. До складу робочої групи з підготовки питань сесії входить заступник голови районної ради.

Робоча група для підготовки сесії, на яку виноситься проект районного бюджету, утворюється у складі голів постійних комісій та заступника голови районної ради. Керівником такої робочої групи визначається голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів.

 

2.9. Робоча група на першому засіданні розглядає запропоновані проекти рішень, узагальнює пропозиції, що надійшли, та пропонує їх для розгляду в постійних комісіях з урахуванням пропозицій. За необхідності, проводиться доопрацювання документів, їх погодження із зауваженнями та пропозиціями, які надійшли в процесі їх підготовки. Після розгляду проектів рішень постійними комісіями робоча група на другому засіданні узагальнює їх висновки, рекомендації і подає їх на розгляд Президії районної ради, яка погоджує перелік питань порядку денного і проекти рішень.

Засідання робочої групи з підготовки сесії районної ради може проводитися спільно з Президією районної ради. Рішення приймається простою більшістю від присутніх на засіданні членів робочої групи та Президії районної ради .

 

2.10. Суб'єкти підготовки проектів рішень беруть участь в їх обговоренні на всіх етапах: у засіданнях робочої групи, постійних комісій, спеціально утворених підготовчих комісіях, депутатських груп, фракцій і Президії районної ради.

 

2.11. На пленарному засіданні сесії районної ради головуючим перед голосуванням по кожному проекту оголошуються висновки робочої групи, постійної комісії, до відання якої відноситься питання.

Поправки до проекту рішення, які виникли в процесі обговорення на пленарному засіданні, надаються головуючому в письмовій формі або в усній формі, якщо це доступно до формулювання викладення усної пропозиції при постановці її головуючим на голосування.

 

2.12. Після прийняття рішень ради з питань, які розглядалися на сесії, доопрацювання рішень за підсумками голосування на пленарному засіданні сесії проводиться суб'єктами підготовки і подання проектів рішень сесії спільно з відповідними управліннями районної державної адміністрації та відділами ради протягом 3-х робочих днів. Контроль за якісним та своєчасним доопрацюванням прийнятих рішень здійснюють виконавчий апарат районної ради та постійна комісія, до відання якої відноситься прийняте рішення.

У разі недотримання відповідальними особами встановленого терміну доопрацювання рішень районної ради, керуючий справами або голова постійної комісії надає голові районної ради відповідне подання для застосування до посадових осіб, які порушили термін, засобів адміністративного впливу в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Рішення районної ради підписує голова районної ради в строк не пізніше 5 днів з дня його затвердження сесією районної ради.

Не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішень виконавчий апарат районної ради забезпечує доведення їх до виконавців та до відома населення району.

Глава 3. Порядок денний сесії районної ради

 

3.1. Пропозиції щодо порядку денного сесії районної ради формуються в порядку, передбаченому цим Регламентом та планом роботи районної ради з урахуванням пропозицій:

 

- голови районної ради;

 

- голови райдержадміністрації;

 

- депутатських фракцій та груп;

 

- постійних депутатських комісій;

 

- окремих депутатів;

 

- робочої групи з підготовки питань сесії;

 

- Президії районної ради;

 

- місцевої ініціативи з боку членів територіальної громади.

 

3.2. Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджуються на початку пленарного засідання сесії шляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

 

3.3. Голосування проводиться як за кожною пропозицією про зміну порядку денного, так і за черговістю розгляду питань.

Рішення приймаються більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

 

3.4. До порядку денного до його затвердження можуть бути включені, за пропозицією голови районної ради, голови райдержадміністрації, заступника голови районної ради, фракцій та постійних комісій, окремих депутатів інші питання у випадках, коли:

 

- для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів та непередбачених фінансових витрат;

 

- підтверджується наявність у депутатів усіх необхідних матеріалів;

 

- питання потребує негайного вирішення (при цьому проект рішення, у разі потреби, готується спеціально обраною редакційною комісією і розповсюджується нею серед депутатів у процесі роботи пленарного засідання сесії).

 

Кожна з таких пропозицій ставиться на голосування і вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість від присутніх депутатів.

 

3.5. У порядку ведення кожної сесії ради та регламенті пленарного засідання передбачається час для депутатських запитів, заяв, різного.

Глава 4. Організація роботи пленарного засідання сесії районної ради

 

4.1. Реєстрація депутатів, що прибули на пленарне засідання сесії, проводиться перед його початком, а також у ході сесії, в міру її необхідності та після кожної перерви.

 

4.2. Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на ньому депутатів, а також про запрошених на сесію.

 

4.3. Регламент роботи пленарного засідання встановлюється радою.

Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії. Пленарне засідання ради, як правило, починається о десятій годині і закінчується о вісімнадцятій. Встановлюються перерви до 15 хвилин через кожні 1,5-2 години роботи сесійних засідань і перерва на обід 50 хвилин, якщо інші рішення не прийняті радою.

 

4.4. Час для доповідей надається в межах до 20 хвилин; співдоповідей - до 10 хвилин, виступаючим в обговорені по конкретному питанню – до 5 хвилин, для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, довідок – до 3 хвилин.

В окремих випадках, за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії, головуючий має продовжити час конкретному виступаючому.

 

4.5. Головуючий на засіданні:

 

- надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженій порядком денним та згідно з поданими секретаріатом сесії списками депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити;

 

- організовує обговорення питань;

 

- ставить на голосування проекти рішень, пропозиції, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;

 

- оголошує результати голосування;

 

- забезпечує порядок у залі засідань, не допускає без дозволу виступів не від мікрофонів та виступів осіб, які не є депутатами.

 

- слідкує за дотриманням регламенту роботи;

 

- не допускає будь-якого тиску на депутата при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;

 

- повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій.

 

4.6. З метою забезпечення нормальної роботи пленарного засідання сесії (гласності, об'єктивності, відповідності законам України, даному Регламенту) на початку пленарного засідання, до формування порядку денного, утворюються робочі органи, а саме: лічильна група, секретаріат, юридична група, прес-група.

Пропозиції про кількісний та персональний склади зазначених груп вносяться Президією районної ради або робочою групою разом із проектом порядку денного. Вони вважаються обраними, якщо за них проголосувала більшість депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії.

Лічильна група (комісія): обирається з числа депутатів для визначення і узагальнення результатів голосування на час сесії.

Секретаріат сесії: обирається з числа депутатів для ведення протоколу засідання, розгляду та систематизації запитів, пропозицій депутатів, а також листів, заяв, телеграм, інших звернень виборців, що надходять на адресу сесії, інформування сесії з цих питань. Встановлює черговість виступаючих у залежності від часу подачі записки депутатом на виступ. Надає роз'яснення депутатам з питань роботи сесії.

Лічильна група та секретаріат сесії формуються у кількості по три особи з числа депутатів – представників всіх фракцій, які зареєстровані в районній раді. До складу секретаріату сесії можуть входити працівники виконавчого апарату районної ради, що не є депутатами районної ради.

Юридична група: обирається районної радою у кількості 3-х осіб для юридичного забезпечення роботи сесії, надає консультації про відповідність запропонованих проектів рішень законодавчим актам України, консультує депутатів з правових питань. До складу юридичної групи входять 2 депутати районної ради, а також начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради, що не є депутатом районної ради та має відповідну фахову підготовку.

Прес-група: обирається з депутатів ради, до її складу можуть бути також обрані особи, які не є депутатами ради. Прес-група забезпечує виклад матеріалів сесії в пресі та місцевому радіо.

 

4.7. Реєстрація запрошених здійснюється до початку роботи пленарного засідання. Реєстрацію здійснює виконавчий апарат районної ради. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє про присутніх на засіданні.

Особи, присутні на пленарних засіданнях районної ради, займають у залі місця, відведені для запрошених. Вони не мають права втручатися в роботу пленарного засідання, зобов'язані не порушувати порядок роботи депутатів, утримуватися від публічного прояву свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. Вони мають право виступати, якщо буде дано дозвіл більшістю від присутніх на сесії депутатів.

У випадку порушення порядку (викрики, сміх, тупіт, оплески, некоректна поведінка тощо), на підставі рішення районної ради та за розпорядженням головуючого, запрошені на засідання особи можуть бути виведені із зали засідань районної ради.

 

4.8. Заяви про надання слова для виступу подаються депутатами на ім'я головуючого на пленарному засіданні через секретаріат.

Головуючий може надати слово для виступу і за усним зверненням депутата. На заявах, що надходять від депутатів щодо виступів, секретаріатом проставляється час надходження і порядковий номер, після чого вони передаються головуючому на засіданні.

Головуючий на пленарному засіданні сесії може надати слово для виступу в обговоренні питання, що розглядається радою, також особам, запрошеним на сесію, і які записалися для виступу.

При цьому депутати районної ради мають право на першочерговий виступ.

Голова районної ради, заступник голови районної ради мають право взяти слово для виступу в будь-який час із дотриманням регламенту роботи сесії.

Депутат ради може виступати з одного і того ж питання один раз. Ставити запитання, надавати довідки та репліки з одного і того ж питання не більше трьох разів.

Інші форми участі депутата в обговоренні питань на пленарному засіданні не допускаються.

 

4.9. Кожна з фракцій та постійних комісій має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату, автору проекту рішення чи поправки, яка голосується. В цих випадках надається слово для виступу.

Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:

Голові бюджетної комісії районної ради та керівнику фінансового управління районної державної адміністрації - з питань, що стосуються змін до районного бюджету, особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.

Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи, від якої було внесене на розгляд питання, в порядку місцевої ініціативи.

 

4.10. Для своїх виступів, оголошень, заяв, питань депутати і запрошені повинні використовувати мікрофони, які встановлені в залі.

Перед початком виступу депутат або запрошений зобов'язаний назвати себе.

Виступаючий на сесії не повинен відхилятися від теми обговорення, використовувати у своїй мові некоректні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого. Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова. Вказаним особам слово для повторного виступу з обговорюваного питання не надається, якщо інше рішення не буде прийняте більшістю від присутніх на сесії депутатів.

 

4.11. З питань адміністративного, господарського і соціально-культурного розвитку, які розглядає рада, як правило, заслуховується співдоповідь голови відповідної постійної комісії (або декількох постійних комісій) ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю з даного питання.

 

4.12. Обговорення питання, яке розглядає районна рада, припиняється за рішенням ради. При постановці питання про припинення дебатів головуючий формує альтернативні пропозиції з обговореного питання, інформує про кількість депутатів, які записалися і виступили, з'ясовує, хто наполягає на наданні слова.

Якщо депутат записався для виступу, але йому не було надано слово, то на його прохання текст даного виступу включається до протоколу сесії. Для цього на тексті слід зробити помітку «До протоколу».

 

4.13. За рішенням ради, розгляд питання порядку денного сесії, що є виключною компетенцією ради, в разі необхідності, може бути перенесено на засідання постійної комісії ради.

Висновки, рекомендації і пропозиції, внесені постійною комісією, подаються у раду.

 

4.14. Рада може доручити відповідній комісії або декільком постійним комісіям ради, розробити, відредагувати і внести на її розгляд остаточний проект рішення ради з питання, що розглядається.

 

4.15. Робота районної ради ведеться державною мовою. Якщо депутат не володіє державною мовою, дозволяються виступи депутатів на засіданнях районної ради та її органів російською мовою.

Матеріали сесії протоколюються і зберігаються безстроково на цифрових носіях. Копії цих матеріалів можуть бути надані депутату районної ради за його письмовою вимогою, поданою на ім'я голови районної ради із відшкодуванням необхідних на це витрат.

Розділ 5. Процедурні питання

 

Глава 1. Види голосування і процедури прийняття рішень районної ради

 

5.1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом та іншими актами чинного законодавства.

Під час роботи сесії не вноситься повторно на голосування питання, якщо при першому голосуванні за нього не було отримано необхідної кількості голосів.

 

5.2. Районна рада з питань, що розглядаються, приймає рішення відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

Відкрите голосування проводиться підняттям мандата..

 

5.3. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів районна рада відкритим голосуванням обирає з числа депутатів ради лічильну комісію. Кількість членів лічильної комісії, в цьому випадку, визначається районною радою.

 

5.4. До лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті до складу керівництва органів, що обираються.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії.

Рішення лічильної комісії про результати таємного або поіменного голосування приймаються більшістю голосів членів комісії.

Час і місце проведення голосування, а також порядок організації голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться нею до відома всіх депутатів.

Лічильна комісія перед початком голосування:

 

- організовує виготовлення бюлетенів для таємного голосування;

 

- перевіряє наявність кабін для таємного голосування;

 

- опечатує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного додержання таємності голосування.

 

5.5. Бюлетені для таємного голосування виготовляються лічильною комісією за встановленими нею зразками.

Бюлетені для таємного голосування видаються депутату членами лічильної комісії за списком після пред’явлення посвідчення депутата районної ради.

У списку депутатів про видачу бюлетенів для таємного голосування робиться відмітка і ставиться особистий підпис депутата.

Заповнення бюлетеня проводиться депутатом у кабіні для таємного голосування.

Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває скриньку для таємного голосування і підраховує голоси. Присутність сторонніх осіб при цьому не допускається.

 

5.6. Недійсними вважаються бюлетені не встановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатури на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами комісії .

 

5.7. Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

 

5.8. Депутати, відсутні під час голосування, не мають права подати свій голос пізніше.

 

5.9. Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиції, що виникли у депутатів під час обговорення питання на пленарному засіданні, надаються, як правило, у письмовій формі до секретаріату, обговорюються і вносяться на голосування окремо, якщо на цьому наполягає депутат.

Зазначена поправка може бути усною, якщо на це погоджується більшість депутатів від присутніх на сесії.

 

5.10. Після постановки питання на голосування слово для обговорення з даного питання не надається. Після прийняття рішення проголосоване питання не обговорюється.

 

5.11. Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Рішення районної ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніше як у 10-денний термін з дня їх прийняття.

У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом прийнятого рішення, виправлення вносяться негайно представником відповідної профільної постійної комісії та заступником голови районної ради.

 

5.12. Рішення районної ради нормативно-правового характеру, а також звернення та заяви підлягають обов'язковому оприлюдненню через опублікування їх у газеті «Голопристанський вісник» або інших газетах, з якими укладено відповідний договір від імені районної ради.

Всі прийняті районною радою рішення підшиваються в протокол сесії і зберігаються в протокольній частині ради.

Кожен депутат має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради. Кожен депутат має право отримати копію будь-якого рішення ради.

 

 

Глава 2. Дисципліна та етика пленарних засідань районної ради

 

5.14. Присутні на пленарних засіданнях районної ради не повинні: користуватися мобільними телефонами, вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова.

 

5.15. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, то головуючий може додати одну хвилину для закінчення промови виступаючого. Якщо виступаючий і після цього перевищує час, то головуючий на пленарному засіданні звертається до нього з вимогою припинити виступ. Якщо головуючий звертається до виступаючого з цих підстав, останній повинен припинити свій виступ.

 

5.16. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути відключено без попередження.

 

5.17. Під час пленарного засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, блокуванням мікрофонів тощо).

 

5.18. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом пленарного засідання головуючий може поставити на розгляд районної ради питання про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні районної ради.

Розділ 6. Консультативно-методичне та організаційно-технічне забезпечення пленарних засідань районної ради

 

6.1. Консультативно-методичне та організаційно-технічне забезпечення пленарних засідань районної ради організовує виконавчий апарат районної ради, на вимогу якого відповідними виконавчими органами районної ради, відповідно до плану підготовки сесії, повинні бути забезпечені:

 

- озвучення залу засідань та наявність не менше двох мікрофонів у залі засідань;

 

- безперебійна робота сектора друку та тиражування;

 

- обладнання місць президії, а також місця для секретаріату, лічильної групи;

 

- запис пленарного засідання на цифрові носії у сесійній залі.

 

Розділ 7.

 

7.1. Для переведення діяльності на якісно новий рівень районна рада впроваджує інформаційні технології за усіма напрямами своєї діяльності.

 

7.2. Основними завданнями у сфері інформаційної підтримки діяльності ради мають бути:

 

- підвищення ефективності управління;

 

- забезпечення прозорості діяльності ради удосконалення процедури взаємодії районної ради з громадськістю;

 

- створення єдиного внутрішнього інформаційного простору ради і бази даних;

 

- впровадження системи електронного документообігу;

 

- організація ефективного обміну інформацією і знаннями між відповідними органами та підрозділами ради;

 

- оптимізація процедур підготовки та прийняття рішень;

 

- скорочення непродуктивних витрат, пов’язаних з підготовкою документів;

 

- автоматизація спеціальних видів документообігу, зокрема, як управління за виконанням рішень ради;

 

- інвентаризація, взаємодія з іншими органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади тощо;

 

- підвищення ефективності поточної діяльності ради;

 

- підвищення ефективності роботи виконавчого апарату та постійних комісій.

 

7.3. Відповідальність за розробку та коригування технічного завдання щодо створення та впровадження системи автоматизованої інформаційної підтримки діяльності ради покладається на відповідні структурні підрозділи виконавчого апарату ради за рішенням голови ради.

Розділ 8. Прикінцеві положення.

 

Прийняття і зміни Регламенту, відповідальність за його порушення

 

8.1. Даний Регламент приймається, доповнюється і змінюється на підставі рішення ради.

 

8.2. Зміни до Регламенту, внесені у встановленому порядку, стають постійною нормою і вносяться до основного тексту.

 

8.3. Зауваження щодо порушення Регламенту беруться до відома головуючим на засіданні невідкладно.

Усі порушення Регламенту оголошують на сесії із зазначенням осіб, які допустили ці порушення.

 

8.4. Неодноразове порушення Регламенту депутатом або головою районної ради є підставою для розгляду цього питання на засіданні постійної комісії мандатної, з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.

За результатами розгляду комісія приймає висновки і рекомендації.

 

rshennya-pro-zatverdzhennya-reglamentu-rayonnoyi-radi-vi-sklikannya.doc [37 Kb] (cкачувань: 9) : 02 September 2011 в 10:29

reglament-rayonnoyi-radi-shostogo-sklikannya.doc [160.5 Kb] (cкачувань: 8) : 02 September 2011 в 10:29

 

 

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання

Календар новин

«    Січень 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Поздоровлення

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших шановних іменинників, які святкують день народження у листопаді 2020 року

Голопристанська районна рада, депутатський корпус та виконавчий апарат районної ради вітає наших

шановних іменинників, які святкують день народження

у листопаді 2020 року

 

 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги