Для правильного відображення сайту рекомендуємо використовувати браузер Mozilla Firefox
Херсонська область, 75600 м.Гола Пристань, вул.1 Травня, 41
 

Про Положення про постійні комісії районної ради VI скликання

опубліковано: 2-09-2011, 11:07, переглядів: 1171,

Оберіть зручний шрифт меньший більший великий

УКРАЇНА

ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

другої сесії районної ради VІ скликання

 

від 25.11.2010 № 9

м. Гола Пристань

 

Про Положення про постійні

комісії районної ради VI скликання

 

Керуючись статтею 43 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити Положення про постійні комісії районної ради (додається).

 

2. Контроль за дотриманням виконання Положення покласти на голів постійних комісій районної ради.

 

 

 

 

Голова районної ради                                                    Г.В.Попов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням другої сесії районної ради VІ скликання

від 25.11.2010 № 9

                                                                                                                                                                   (зі змінами внесеними рішенням двадцять п`ятої сесії районної ради від 20.12.2012  №298) 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Голопристанської районної ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 15 статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Постійні комісії районної ради (далі – комісії) є органами ради, які керуються у своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом роботи районної ради, іншими законами, що регламентують їх діяльність, цим Положенням.

1.3. Постійні комісії обираються з числа депутатів ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих ними рекомендацій, виходячи із їхніх повноважень.

Комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови районної ради, а заступник голови, секретар постійної комісії - на організаційному засіданні за пропозицією голови постійної комісії за поданням депутатських фракцій.

Комісія ради формується на пропорційній основі. Членство депутатів в тій чи іншій комісії обумовлюється депутатськими фракціями та узгоджується з депутатами фракцій, з урахуванням думки депутата.

Голова постійної комісії обирається за пропозицією голови районної ради. Голова та заступник районної ради не входять до складу постійних комісій.

Депутати мають право змінювати приналежність до тієї чи іншої комісії після узгодження з депутатською фракцією.

1.4. Комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 

 

2. Організація роботи постійних комісій

 

2.1. Організація роботи комісій покладається на голів комісій.

2.2. Голови комісій скликають і ведуть засідання комісій, дають доручення членам комісій, організовують роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. Голови комісій представляють комісії у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами та несуть відповідальність перед головою ради за результати своєї діяльності.

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконання ним

своїх повноважень з інших причин, його функції здійснює заступник голови

комісії, у разі відсутності заступника - секретар комісії.

Організація виконання доручення голови комісії, а в разі його відсутності - заступника голови або секретаря, щодо скликання комісії, виконується підрозділом виконавчого апарату районної ради згідно з повноваженнями, визначеними у положенні про підрозділ.

Постійні комісії за дорученням районної ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність районної державної адміністрації з делегованих їй радою повноважень, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб з питань, віднесених до компетенції ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Порядок денний кожного окремого засідання постійної комісії розробляється її головою на підставі плану роботи районної ради, з урахуванням пропозицій членів комісій, доручень голови, заступника голови районної ради, та інших, ініційованих комісією.

Кожен член комісії має право вносити пропозиції до порядку денного постійної комісії за один день до засідання, подавши їх особисто до виконавчого апарату районної ради.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

2.4. Основною формою роботи комісій є засідання, які є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Засідання комісій можуть бути відкритими та закритими.

На відкриті засідання комісій можуть бути запрошені представники преси, радіо, інші особи.

Закриті засідання проводяться за рішенням постійної комісії при розгляді спеціальних питань, що належать до її компетенції.

2.5. Депутат районної ради може брати участь у роботі комісії, до складу якої він не входить, з правом дорадчого голосу.

2.6. На кожному засіданні комісії секретарем комісії ведеться

протокол, який підписують голова та секретар комісії. При

відсутності секретаря комісії обов'язки щодо ведення і підписання протоколу,

за рішенням комісії, покладаються на одного із членів комісії.

2.7. Відповідно до планів роботи комісій, які затверджуються районною радою, на засіданнях комісій можуть проводитися слухання з питань, віднесених до їх компетенції (зі змінами від 20.12.2012 №298)

Про час, місце проведення слухань та питання, що вносяться на обговорення, повинно бути повідомлено членам комісії та запрошеним на її засідання особам не пізніше як за тиждень до їх початку.

2.8. Депутат районної ради, член комісії, зобов’язаний брати участь у її засіданнях особисто. Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов’язаний повідомити про це голову комісії, голову або заступника голови районної ради чи виконавчий апарат ради (письмово, усно, за телефоном).

Про систематичну відсутність членів комісії на засіданні без поважних причин у разі, якщо тричі поспіль не відбулися заплановані засідання постійної комісії через відсутність окремих депутатів, заступник голови районної ради повідомляє відповідний районний осередок політичної партії для вжиття відповідних заходів до депутата, відсутність якого вплинула на можливість проведення засідання комісії.

2.9.У роботі постійних комісій беруть участь запрошені: керівники райдержадміністрації, її відділів, управлінь та інших виконавчих органів, підприємств, установ та організацій району. На засіданні постійної комісії може бути присутній кожний депутат районної ради з правом дорадчого голосу.

2.10. Голова комісії попередньо розглядає звернення та визначає кількість заявників, запрошених на засідання. На початку засідання комісії депутати визначають необхідність присутності заявників при розгляді їх звернень, після чого секретар комісії оголошує заявникам висновки комісії.

Голова комісії не пізніше як за два дні до проведення засідання комісії зобов’язаний повідомити у письмовій формі запрошених про час, місце засідання та з якого питання вони запрошуються.

2.11. У планових засіданнях постійної комісії може брати участь представник юридичного відділу районної ради.

2.12. Голосування на засіданні комісії здійснюється її членами особисто і відкрито. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комісії із зазначенням кількості голосів “за”, “проти”, “утримався”. Передача голосу для здійснення голосування не допускається, а також не приймається за телефоном від депутатів, які не брали участь у засіданні. За пропозицією, підтриманою не менше ніж третиною присутніх на засіданні членів комісії, організується проведення поіменного голосування, а до протоколу засідання комісії заносяться поіменні результати голосування.

2.13. Засідання постійних комісій протоколюється. Секретар постійної комісії протягом 15 днів складає протокол, який підписується головою комісії, а у разі його відсутності – заступником голови комісії, та секретарем комісії.

2.14. При розгляді питань, передбачених пунктами 4 та 6 статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", комісії готують висновки та рекомендації. Рекомендації комісій надсилаються адресатам відповідним підрозділом виконавчого апарату районної ради протягом п’яти наступних робочих днів після засідання постійної комісії.

Рекомендації та висновки комісій оформляються на відповідних бланках, зразки яких затверджуються головою ради. Зазначені документи підлягають обов'язковій реєстрації в порядку, визначеному головою ради.

За погодженням з головою ради відповідні документи комісій та їх проекти підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації (про що обов'язково зазначається в документі).

2.15. Постійна комісія для вивчення питань сприяння розробки депутатами проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості і спеціалістів.

2.16. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

2.17. Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради,

за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради можуть розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю від загального складу постійних комісій, що їх приймають. При участі у засіданні депутатських груп чи фракцій висновки і рекомендації приймаються з урахуванням їх думки.

2.18. Інформування громадськості про діяльність комісій покладається на виконавчий апарат районної ради.

2.19. Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне обслуговування комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснює виконавчий апарат районної ради.

2.20. Діяльність комісій здійснюється на основі перспективних (на період повноважень комісії), річних (на фінансовий рік) та поточних (на період між сесіями ради) планів роботи, які узгоджуються з відповідними планами ради.

Плани роботи комісій обговорюються на їх засіданнях, підписуються головою комісії та затверджуються районною радою ( зі змінами  від 20.12.2012 №298).

2.21. Остаточні висновки і рекомендації щодо виконання рішень районної ради є підставою для зняття радою з контролю виконаного рішення.

 

3. Права постійних комісій

 

Постійні комісії мають право:

3.1. Вносити пропозиції щодо питань на розгляд районної ради.

3.2. Виступати на сесіях районної ради з доповідями та співдоповідями.

3.3. Створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості і спеціалістів для вивчення питань, що відносяться до компетенції постійної комісії, та розробки проектів рішень ради.

 

3.4. Отримувати від керівників органів, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності необхідні матеріали і документи з питань, які належать до відання постійних комісій, в порядку, визначеному законодавством України.

3.5. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради

звіту посадових осіб районної державної адміністрації стосовно виконання ними делегованих повноважень.

 

4. Обов’язки постійних комісій

 

Постійні комісії зобов‘язані:

4.1. Будувати свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

Впроваджувати в роботу сучасні комп'ютерні технології та елементи електронного документообігу.

4.2. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради та підготовку відповідних документів з питань, що належать до їх відання, для розгляду на сесіях та пленарних засіданнях районної ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та доопрацювання.

4.3. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

4.4. Своєчасно виконувати доручення голови районної ради та заступника голови районної ради з питань, що належать до їх відання, інформувати про хід їх виконання.

4.5. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

 

5. Перелік постійних комісій районної ради


1. Мандатна, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.

2. З питань планування, бюджету та фінансів, регіональної економіки, впровадження інвестицій, розвитку підприємництва та курортно-туристичної діяльності.

3. З питань агропромислового комплексу, земельних відносин, соціального розвитку села, екології та раціонального використання природних ресурсів.

4. З питань освіти, культури, молоді та спорту, гласності, взаємодії із засобами масової інформації, політичними партіями та громадськими організаціями.

5. З питань охорони здоров'я, материнства та дитинства, праці, соціального захисту населення та роботи з ветеранськими організаціями.

6. З питань обліку, управління об’єктами комунальної власності, приватизації та житлово-комунального господарства.

 

6. Функціональна спрямованість постійних комісій районної ради

 

 

Постійна комісія районної ради мандатна,

з питань регламенту, депутатської діяльності та етики,

захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою

 

• Готує та розглядає пропозиції щодо внесення змін до Регламенту роботи районної ради та інших нормативно-правових актів і документів, що стосуються організації роботи районної ради.

• Готує рекомендації з питань депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики, роботи депутата у раді, виконання депутатами рішень ради та її органів.

• За дорученням голови ради робить висновки з питань охорони трудових та інших прав депутатів районної ради відповідно до законодавства про статус депутатів місцевих рад.

• Попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутатів ради відповідно до чинного законодавства, готує та вносить раді відповідні висновки.

• Здійснює контроль за виконанням рішень ради, її президії з питань, що належать до відання комісії, а також власних висновків і рекомендацій.

• Попередньо розглядає проекти програми соціально-економічного і культурного розвитку району або окремих її розділів, а також проекти цільових програм, які належать до компетенції комісії.

• Аналізує стан та сприяє своєчасному виділенню коштів з районного бюджету на виконання програм, що відносяться до компетенції комісії.

• Готує та розглядає пропозиції щодо вирішення питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою району.

• Аналізує стан справ щодо захисту прав і свобод людини.

 

 

 

Постійна комісія районної ради з питань планування, бюджету та фінансів, регіональної економіки, впровадження інвестицій, розвитку підприємництва та курортно-туристичної діяльності

 

• Попередньо розглядає проекти програми економічного, соціального та культурного розвитку району, цільових програм, районного бюджету, проекти щодо внесення змін до районного бюджету поточного року, питання розподілу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом, сільськими бюджетами та бюджетом міста, вивчає, готує та доопрацьовує відповідні документи, які вносяться на розгляд сесії районної ради з питань щодо:

поточного та перспективного планування економічного розвитку району, визначення пріоритетних напрямів діяльності;

сприяння інвестиційній діяльності в районі;

надання пропозицій щодо ефективного використання рекреаційно-курортного потенціалу району, розробки генеральних планів курортних зон, як одного із джерел фінансування економіки регіону;

інших питань, пов’язаних з інвестиціями, курортно-туристичною діяльністю та регіональною економікою.

• Аналізує хід виконання цільових програм, що належать до її компетенції.

• За дорученням районної ради або з власної ініціативи:

попередньо розглядає квартальні та річні звіти про виконання районного бюджету та здійснює їх перевірку;

попередньо розглядає проекти програми економічного, соціального та культурного розвитку району у частині, що належить до компетенції комісії;

попередньо розглядає проекти цільових програм, що надійшли до районної ради, у частині їх фінансового забезпечення;

готує висновки та рекомендації, розробляє проекти рішень ради, доручає голові або членам комісії виступити з доповідями та співдоповідями з цих питань;

розглядає звернення, пропозиції, заяви та скарги з питань, що належать до відання комісії;

попередньо розглядає інші питання, які вносяться на розгляд сесії районної ради та належать до відання комісії.

• Вивчає стан виконання районного бюджету, відповідність виконання бюджету програмі економічного, соціального та культурного розвитку району, надає з цього приводу висновки і рекомендації.

• Заслуховує інформацію про виконання цільових програм, контроль за виконанням яких покладено на комісію.

• Одержує від керівників установ, організацій, підприємств, управлінь районної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади необхідні матеріали, документи та інформацію, що забезпечують контроль за виконанням районного бюджету, надходженням, розподілом і використанням бюджетних коштів.

• Здійснює контроль за виконанням рішень районної ради, рекомендацій президії з питань, що належать до відання комісії, та власних висновків і рекомендацій.

 

Постійна комісія районної ради з питань

агропромислового комплексу, земельних відносин

та соціального розвитку села, екології та раціонального використання природних ресурсів.

 

 

• Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток агропромислового комплексу, земельних відносин та соціального розвитку села, які вносяться на розгляд ради.

• Попередньо розглядає проекти програми економічного, соціального та культурного розвитку району та районного бюджету у частині, що стосується питання агропромислового комплексу, земельної реформи, соціального розвитку села та відповідних цільових програм, віднесених до відання комісії, вносить свої зауваження і пропозиції.

• За дорученням ради або з власної ініціативи розробляє проекти рішень ради і пропозиції з питань розвитку агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, соціального розвитку села, екології, раціонального використання природних ресурсів, готує і подає висновки з цих питань.

• Заслуховує та розглядає звіти управлінь, відділів районної державної адміністрації про виконання рішень ради, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень з питань, віднесених до компетенції комісії.

• Аналізує хід виконання цільових програм, що відносяться до її компетенції.

• Вивчає реалізацію державної політики в галузі використання та охорони земель, заслуховує звіти керівників управлінь та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації щодо рішень ради, контроль за виконанням яких покладено на комісію.

• Здійснює контроль за виконанням рішень сесії ради, її президії з питань, що належать до компетенції комісії.

• Забезпечує реалізацію екологічної політики України в районі.

• Затверджує районну програму з охорони довкілля та вносить зміни до неї, заслуховує звіти про її виконання, надає відповідні висновки та рекомендації.

• Здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо охорони довкілля в районі.

• Здійснює в межах компетенції координацію роботи відповідних органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів в районі.

• Погоджує надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, а також скасовує такі дозволи.

• Розглядає питання щодо організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, вносить пропозиції до відповідних державних організацій про оголошення природних об'єктів, що мають екологічну цінність, об'єктами, які охороняються законом.

• Аналізує хід виконання цільових програм з питань екології, раціонального використання природних ресурсів .

• Організує роботу щодо реалізації власних висновків і рекомендацій.

 

 

Постійна комісія районної ради з питань, освіти,

культури, молоді та спорту, гласності

та взаємодії із засобами масової інформації, політичними партіями

та громадськими організаціями

 

• За дорученням районної ради або з власної ініціативи попередньо розглядає проекти програми економічного, соціального та культурного розвитку району у частині гуманітарної сфери та відповідних цільових програм, спрямованих на вирішення нагальних проблем сьогодення у галузі, освіти, культури, молоді та спорту. Контролює хід їх виконання.

• Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради з питань, освіти, культури, молоді, спорту. Аналізує стан справ у галузі гуманітарної політики. Здійснює у межах своїх повноважень перевірки діяльності закладів, освіти, культури, спорту (незалежно від форм власності), діяльності відповідних відділів і управлінь районної державної адміністрації. За результатами проведеної роботи готує висновки та розробляє відповідні рекомендації.

• Контролює виконання рішень сесій та президії районної ради з питань, що належать до компетенції комісії, а також власних висновків та рекомендацій.

• Аналізує вирішення відповідно до чинного законодавства питань повного державного утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, тощо.

• Вивчає стан забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурної спадщини.

• Аналізує хід виконання цільових програм, що належать до її компетенції.

• Вирішує інші питання за дорученням районної ради.

• Вивчає та аналізує роботу ради:

 з політичними партіями і громадськими організаціями з метою сприяння виконанню рішень ради щодо соціально-економічного розвитку району та окремих цільових програм;

 з керівниками організацій політичних партій району з метою забезпечення консенсусу щодо пріоритетності економічних завдань над партійною політикою;

 з політичними партіями і громадськими організаціями району щодо неприпустимості проявів політичного екстремізму під час планування передвиборчих кампаній та проведення виборів. Здійснює заходи з консолідації політичних сил району;

 по організації взаємодії із засобами масової інформації, політичними партіями і громадськими організаціями з метою об'єктивного висвітлення діяльності ради та її постійних комісій.

• Вивчає та враховує у своїй діяльності громадську думку, розглядає звернення засобів масової інформації, політичних партій та громадських організацій з урахуванням вимог законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації ” та інших.

• Аналізує стан справ з питань, пов’язаних з гласністю та об'єктивністю висвітлення інформації у засобах масової інформації щодо діяльності ради.

• Готує висновки і розробляє відповідні рекомендації з питань, що належать до компетенції комісії.

• Вивчає стан використання коштів районного бюджету, спрямованих на фінансування програм, що стосуються питань висвітлення діяльності районної ради засобами масової інформації.

• Контролює виконання рішень сесії та президії районної ради з питань, що належать до компетенції комісії, а також власних висновків і рекомендацій.

 

Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров'я,

материнства та дитинства, праці, соціального захисту населення та роботи з ветеранськими організаціями

 

• Бере участь у розробці територіальних програм зайнятості та заходів щодо забезпечення соціальної захищеності різних груп населення, здійснює контроль за організацією їх виконання.

• Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради, що стосуються відання комісії.

• Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів програми економічного, соціального та культурного розвитку району, бюджету району, звіти про виконання планів і бюджету, вносить по них свої зауваження та висновки.

• Бере участь у перевірках щодо дотримання вимог законодавства про працю, зобов’язань колективних договорів та угод, надає з цього приводу висновки і рекомендації.

• Вивчає в межах своїх повноважень забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах, організаціях, а також якість проведення атестації робочих місць, умов праці та надання працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах, готує свої висновки з цього приводу.

• Аналізує хід виконання цільових програм, що належать до компетенції комісії.

• Організує роботу щодо реалізації власних висновків і рекомендацій.

• Вирішує інші питання за дорученням районної ради.

• Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток охорони здоров'я, проблем материнства і дитинства, які вносить на розгляд ради, аналізує стан справ у галузі охорони здоров'я.

• Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів програми економічного, соціального та культурного розвитку району, бюджету району і звіти про їх виконання, вносить по них свої зауваження і пропозиції.

• Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства, готує і подає висновки з цих питань.

• Аналізує хід виконання цільових програм, що належать до її компетенції.

• Вивчає стан використання коштів районного бюджету, спрямованих на охорону здоров'я.

• Заслуховує на своїх засіданнях звіти відповідних органів виконавчої влади, за результатами вивчення і розгляду питань готує висновки та рекомендації.

• Аналізує рівень організації медичного обслуговування населення району.

• Контролює виконання рішень ради, її президії з питань, що належать до компетенції комісії.

 

 

Постійна комісія з питань обліку, управління


об’єктами комунальної власності, приватизації та житлово-комунального господарства

Вивчає та розглядає питання про управління об’єктами спільної власності територіальних громад району та вносить на розгляд сесії районної ради питання щодо:

• ефективності використання і збереження майна спільної власності територіальних громад району;

• укладання контрактів з керівниками підприємств, призначення та звільнення керівників підприємств спільної власності територіальних громад району;

• реорганізації, створення, ліквідації підприємств спільної власності територіальних громад району,

• статутів (положень) підприємств спільної власності територіальних громад району;

• створення спільних підприємств, до статутних фондів яких передається майно, що є спільною власністю територіальних громад району;

• передачі в оренду, концесію, під заставу майна спільної власності територіальних громад району;

• приймання-передачі майна із спільної власності територіальних громад району до спільної власності територіальних громад міської та сільських рад, а також загальнодержавної власності;

• відчуження та списання майна спільної власності територіальних громад району;

• програм приватизації підприємств спільної власності територіальних громад району;

• погодження кандидатур для призначення керівниками об’єктів спільної власності територіальних громад району.

• Розглядає проекти районних програм з питань житлово-комунального господарства та газифікації району, вносить пропозиції районній раді щодо їх затвердження;

• Аналізує хід виконання районних програм у галузі житлово-комунального господарства та газифікації району;

• Вносить пропозиції та робить висновки щодо якості розробки відповідних програм з метою формування та супроводження регіональної політики у сфері житлово-комунального господарства.

 

 

rshennya-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-postyn-komsyi.doc [36.5 Kb] (cкачувань: 7) : 02 September 2011 в 11:06

 

polozhennya-pro-kmsyi-rayonnoyi-radi.doc [116.5 Kb] (cкачувань: 6) : 02 September 2011 в 11:06

Категорія: Архів » Рішення районної ради VI скликання

Календар новин

«    Жовтень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Оголошення

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними

Голопристанська районна рада Херсонської області шукає осіб, згодних бути присяжними.

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може ...

 
 

Посилання

 
 

Голопристанська районна рада

 
laquo, nbsp, ndash, nГОЛОПРИСТАНСЬКА, nУКРА, nсорок, rsquo, Гола, Голопристансько, Голопристанського, ОБЛАСТ, Пристань, РАДА, РАЙОННА, РЕКОМЕНДАЦ, Укра, Херсонсько, ально, бюджету, власност, внесення, господарства, дання, житлово, затвердження, комунально, нанс, питань, пост, проект, ради, районн, районно, району, розвитку, року, скликання, територ, управл, щодо

Показати всі теги